Veterinaarravimite jäägid loomsetes toiduainetes

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 470/2009 – ELi menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse toiduohutuse tagamiseks eeskirjad veterinaarravimites kasutatavate farmakoloogiliste toimeainete (nt antibiootikumide) jääkide piirnormide kohta loomsetes toiduainetes (nt liha, kala, piim, munad ja mesi).

Sellega seoses kehtestatakse määrusega:

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 6. juulist 2009. aastast.

TAUST

Kõnealust valdkonda käsitlevad varasemad ELi eeskirjad olid liiga keerukad ning tõid kaasa toiduloomadele ettenähtud ravimite kättesaadavuse vähenemise. Käesolev määrus võeti vastu tarbijate ohutuse ja ka konkreetsete haiguste ravimiseks veterinaarravimite kättesaadavuse tagamiseks.

PÕHIMÕISTED

Jääkide piirnorm – farmakoloogilise toimeaine maksimaalne kontsentratsioon, mida võib lubada loomset päritolu toidus.
Kontrollväärtus meetmete võtmiseks – farmakoloogilise toimeaine suhtes kontrolli eesmärgil kehtestatud jääkide piirnormi suurus teatavate toimeainete puhul, mille jääkide piirnormi ei ole kehtestatud. Kontrollväärtused meetmete võtmiseks kehtestatakse ametlike kontroll-laboratooriumidega peetud konsultatsioonide tulemusel.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 11–22)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 23. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/880, milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 470/2009 eeskirjad teatavas toiduaines esineva farmakoloogilise toimeaine suhtes kehtestatud jääkide piirnormi kasutamise kohta sama liigi loomadelt saadud mõne muu toiduaine puhul ning ühe või mitme liigi jaoks kehtestatud farmakoloogilise toimeaine jääkide piirnormi kasutamise kohta muude liikide puhul (ELT L 135, 24.5.2017, lk 1–5)

Komisjoni 6. jaanuari 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/12, milles käsitletakse jääkide piirnormide kehtestamise taotluste ja nõuete vormi ja sisu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 470/2009 (ELT L 4, 7.1.2017, lk 1–7)

Komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.1.2010, lk 1–72)

Määruse (EL) nr 37/2010 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1–3)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 23.11.2017