Euroopa Liidu kaubamärk

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse kogu ELis kehtivad eeskirjad ja tingimused ELi kaubamärgi andmise kohta.

Sellega kodifitseeritakse ning asendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 ja selle arvukad hilisemad muudatused.

PÕHIPUNKTID

ELi kaubamärk

ELi kaubamärgi võivad registreerimise teel saada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, sealhulgas avaliku õiguse kohaselt loodud asutused.

Selle võivad moodustada mis tahes tähised, eelkõige sõnad (sealhulgas isikunimed), kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik:

Omaniku õigused

ELi kaubamärk annab omanikule ainuõigused, mille kohaselt kolmandad isikud ei tohi kasutada kaubandustegevuse käigus ühtki järgmistest:

ELi kaubamärgi omanik ei tohi keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

Taotlemine

Taotlus ELi kaubamärgi saamiseks esitatakse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO).

Taotluses peab olema järgmine teave:

Samuti tuleb taotlejal tasuda taotluse esitamise lõiv. Taotluse esitamise lõiv tuleb tasuda ühe kuu jooksul pärast esitamiskuupäeva ehk kuupäeva, mil dokumendid esitatakse EUIPO-le.

Registreerimine

Kehtivus ja pikendamine

Loobumine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

ELi kaubamärgist võib loobuda osa või kõigi kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud. Samuti võidakse omaniku õigused kuulutada tühistatuks, kui:

Samuti kehtestatakse määrusega kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjused. Selliseks põhjuseks võib näiteks olla see, kui taotluse esitaja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt.

ELi kollektiivkaubamärgid

Kaubamärgi registreerimise taotlemisel on võimalik ELi kaubamärk nimetada kollektiivkaubamärgiks. ELi kollektiivkaubamärki võivad taotleda:

ELi sertifitseerimismärgid

Samuti on võimalik ELi kaubamärk nimetada sertifitseerimismärgiks. Sellise märgi omanik kinnitab sertifitseeritud kaupade ja teenuste materjali, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, kvaliteedi, täpsuse või muud omadused (v.a geograafiline päritolu).

Kohtuasjad

Määrust (EL) nr 1215/2012 kohaldatakse menetluste suhtes, mis on seotud ELi kaubamärkide ja nende taotlustega, ning samuti ELi ja siseriiklike kaubamärkide põhjal algatatud samaaegsete ja üksteisele järgnevate kohtuasjade suhtes.

ELi riigid peavad määrama „ELi kaubamärkide kohtud“. Nende kohtute ainupädevusse kuuluvad kõik hagid seoses ELi kaubamärkide õiguste rikkumise ja kehtivusega.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2017.

TAUST

EUIPO asendab Siseturu Ühtlustamise Ameti alates 23. märtsist 2016 vastavalt määrusele (EL) 2015/2424, millega muudeti määrust (EÜ) nr 207/2009, mis mõlemad asendati määrusega (EL) 2017/1001.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Tegelik kasutamine: kui juriidiline isik registreerib ELi kaubamärgi, kasutab seda mingi aja jooksul ja seejärel lõpetab selle kasutamise viie järjestikuse aasta jooksul, võidakse kaubamärk tühistada. Seda sellepärast, et ei ole mõtet kaitsta kaubamärke, mida ei kasutata ja puudub huvi takistada mõnel teisel juriidilisel isikul, kes soovib seda kaubamärki seaduslikult kasutada, seda teha.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT L 154, 16.6.2017, lk 1–99)

Viimati muudetud: 13.02.2018