Piiritusjookide geograafiline päritolu

Tarbijate õiguste kaitsmiseks ja piiritusjookide* sektori arendamiseks on Euroopa Liit loonud õigusraamistiku, mis tagab ühtsete ELi eeskirjade kohaldamise piiritusjookide turustamise suhtes.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89

KOKKUVÕTE

Tarbijate õiguste kaitsmiseks ja piiritusjookide* sektori arendamiseks on Euroopa Liit loonud õigusraamistiku, mis tagab ühtsete ELi eeskirjade kohaldamise piiritusjookide turustamise suhtes.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse eeskirjad. Seda kohaldatakse kõigile piiritusjookidele, olenemata sellest, kas need on toodetud ELi riigis või kolmandates riikides.

PÕHIPUNKTID

PÕHIMÕISTED

* Piiritusjoogid - inimtarbimiseks ettenähtud alkohoolsed joogid, millel on erilised organoleptilised omadused, mille alkoholisisaldus on vähemalt 15% ja mis on valmistatud destilleerimise, leotamise või maitseainete lisamise teel või piiritusjoogi mõne teise joogi, põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või teatud destillaatidega segamise teel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 110/2008

20.2.2008

-

ELT L 39, 13.2.2008, lk 16-54

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1334/2008

20.1.2009

-

ELT L 354, 31.12.2008, lk 34-50

Määruse (EÜ) nr 110/2008 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 7. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 936/2009, millega kohaldatakse teatavate piiritusjookide vastastikuse tunnustamise kokkuleppeid Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel (ELT L 264, 8.10.2009, lk 5 ja 6)

Viimati muudetud: 02.10.2015