Protokoll inimkaubanduse vastu

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2006/618/EÜ, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitleva protokolli sõlmimist ELi poolt, seoses Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 179 ja 181a reguleerimisalaga

otsus 2006/619/EÜ, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitleva protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel, seoses Euroopa Ühenduse asutamislepingu III osa IV jaotise reguleerimisalaga

MIS ON OTSUSTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Inimkaubanduse ennetamine

Ohvrite kaitse

Teabevahetus ja koostöö

MIS AJAST OTSUSEID KOHALDATAKSE?

Otsuseid kohaldatakse alates 24. juulist 2006.

TAUST

Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni, mille ÜRO peaassamblee võttis vastu 15. novembril 2000, jõustus 23. septembril 2003.

Seda täiendavad kolm protokolli:

* PÕHIMÕISTED

Inimkaubandus: isikute värbamine, transportimine, üleviimine, majutamine või vastuvõtmine ähvarduse või vägivalla või muude sunnimeetodite kasutamise, inimröövi, pettuse, võimu kuritarvitamise või kaitsetu seisundi ärakasutamise või ekspluateerimise eesmärgil teise isiku üle kontrolli omava isiku nõusoleku saavutamiseks raha või hüvitiste andmise või võtmise abil.

Lapsed: alla 18-aastased isikud.

Ekspluateerimine: isiku prostituudina kasutamine või muul viisil seksuaalselt ärakasutamine, sunniviisiline töö või pealesunnitud teenused, orjus või orjuse või sunnitööga samalaadsed tingimused või organite eemaldamine.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 24. juuli 2006. aasta otsus 2006/618/EÜ, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitleva protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel, seoses kõnealuse protokolli nende sätetega, mis kuuluvad Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 179 ja 181a reguleerimisalasse (ELT L 262, 22.9.2006, lk 44–50)

Nõukogu 24. juuli 2006. aasta otsus 2006/619/EÜ, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitleva protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel, seoses kõnealuse protokolli nende sätetega, mis kuuluvad Euroopa Ühenduse asutamislepingu III osa IV jaotise reguleerimisalasse (ELT L 262, 22.9.2006, lk 51–58)

Viimati muudetud: 13.12.2016