Inimõiguste kaitsjad – ELi toetus

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingu artikkel 2

ELi suunised inimõiguste kaitsjate kohta

MIS ON EUROOPA LIIDU LEPINGU ARTIKLI 2 JA INIMÕIGUSTE KAITSJATE KOHTA KÄIVATE SUUNISTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Suuniste kõige tähtsamad aspektid on järgmised:

TAUST

Inimõiguste kaitsjatel on otsustav tähtsus:

Samas on ka inimõiguste kaitsjad tihti rünnakute ja ähvarduste sihtmärgiks, mistõttu on nende turvalisuse tagamine ja kaitsmine väga oluline.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Inimõiguste kaitsjad: üksikisikud, rühmitused ja organisatsioonid, kes edendavad ja kaitsevad rahumeelsel viisil üldtunnustatud inimõigusi, täpsemalt ühiskondlikke, poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi, sealhulgas põlisrahvaste õigusi.
ELi missioonid: ELi riikide saatkonnad ja konsulaadid ning ELi delegatsioonid.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 2 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 17)

Kaitse tagamine – Euroopa Liidu suunised inimõiguste kaitsjate kohta, Euroopa Liidu Nõukogu (välisasjad), 2008

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 235/2014, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste jaoks kogu maailmas (ELT L 77, 15.3.2014, lk 85–94)

Viimati muudetud: 28.07.2017