Põhiõiguste harta

 

KOKKUVÕTE:

ELi põhiõiguste harta

MIS ON HARTA EESMÄRK?

Selles sätestatakse ELi õiguse osana mitmeid Euroopa Liidu kodanike ja elanike isiklikke, ühiskondlikke, poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi.

PÕHIPUNKTID

Sisu

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga (harta) kinnitatakse ELi pädevuse ja ülesannete ning subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt õigusi, mis tulenevad eelkõige ELi riikide ühistest põhiseaduslikest tavadest ja rahvusvahelistest kohustustest, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, ELi ja Euroopa Nõukogu poolt vastuvõetud sotsiaalhartadest ning Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikast. Muutes põhiõigused selgemaks ja nähtavamaks, loob see ELi piires õigusliku kindluse.

Põhiõiguste harta koosneb preambulist ja 54 artiklist, mis on jaotatud seitsmeks osaks:

Reguleerimisala

Hartat kohaldatakse subsidiaarsuse põhimõttel kõigi Euroopa institutsioonide suhtes ja see ei laienda mitte mingil juhul asutamislepingutega neile antud volitusi ja ülesandeid. Ühtlasi kehtib harta ELi liikmesriikide suhtes ELi õigusaktide rakendamisel.

Kui mõni õigustest vastab 1950. aasta Euroopa inimõiguste konventsiooniga tagatud õigustele, peab nende õiguste tähendus ja kohaldamisala vastama konventsiooni määratlusele, ehkki ELi õigusaktides võib olla sätestatud ulatuslikum kaitse.

Aastaaruanded

2010. aastast avaldab Euroopa Komisjon igal aastal aastaaruande. Selles antakse ülevaade harta rakendamisel tehtud edusammudest.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (ELT C 202, 7.6.2016, lk 389–405)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele: 2015. aasta aruanne Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta (COM(2016) 265 final, 18.5.2016)

Viimati muudetud: 17.10.2016