Korruptsioonivastane võitlus erasektoris

 

KOKKUVÕTE:

raamotsus 2003/568/JSK korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Korruptsiooni mõiste kasutusele võtmine liikmesriikide kriminaalõiguses

Juriidiliste ja füüsiliste isikute vastutus

Jurisdiktsioon

Iga liikmesriik omab jurisdiktsiooni, kui süütegu on pandud toime:

Käesolevat raamotsust kohaldatakse Gibraltari suhtes.

Seda raamotsust mõjutab Euroopa Liidu Kohtu otsus kohtuasjas C-176/03, mis käsitleb kriminaalasjades pädevuste jaotust Euroopa Komisjoni ja nõukogu vahel.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Liikmesriigid võtavad käesoleva raamotsuse sätete järgimiseks vajalikud meetmed enne 22. juulit 2005.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Aktiivne korruptsioon – altkäemaksu andmine isikule ebaseadusliku teo sooritamise eest oma tööülesannete täitmise ajal.
Passiivne korruptsioon – altkäemaksu võtmine.
Juriidiline isik – üksus, millel on juriidilise isiku staatus kehtivate siseriiklike õigusaktide kohaselt, välja arvatud riigid või teised avalik-õiguslikud organid, kes teostavad riigivõimu, ja avalik-õiguslikud rahvusvahelised organisatsioonid.
Kohustuse rikkumine – mõistetakse siseriikliku õiguse kohaselt. Kohustuse rikkumise mõiste siseriiklikus õiguses peaks vähemalt hõlmama igasugust ebalojaalset käitumist, mis moodustab seadusjärgse kohustuse rikkumise või ametialaste eeskirjade rikkumise.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsus 2003/568/JSK korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris (ELT L 192, 31.7.2003, lk 54–56)

SEONDUV DOKUMENT

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, milles hinnatakse, mil määral on liikmesriigid võtnud nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsuse 2003/568/JSK (korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris) täitmiseks vajalikke meetmeid (COM(2019) 355 final, 26.7.2019)

Viimati muudetud: 18.02.2020