Tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite vastastikune tunnustamine

Raamotsuse eesmärk on kaasata kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamisalasse ka vabadusekaotuseta karistuste rakendamine.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/947/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtuotsuste ja vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevate otsuste suhtes, et teostada tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite järelevalvet.

KOKKUVÕTE

Raamotsuse eesmärk on kaasata kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamisalasse ka vabadusekaotuseta karistuste rakendamine.

RAAMOTSUSE SISU

Raamotsusega kehtestatakse teiste ELi riikide mõistetud kohtuotsuste tunnustamise ning ennetähtaegset vabastamist võimaldavate tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite (kinnipidamisele alternatiivsete meetmete kehtestamine) järelevalve eeskirjad, mida peavad järgima kõik ELi riigid. Selle eesmärk on

PÕHIPUNKTID

Tingimuslikud meetmed ja alternatiivsed mõjutusvahendid

Raamotsuses loetletakse meetmeid, mille üle iga ELi riik peab olema võimeline teostama järelevalvet (näiteks vajadus anda aru otsust täitvale asutusele, heastada tekitatud kahju, mitte külastada konkreetseid kohti, vältida kokkupuuteid inimeste või esemetega, teha ühiskondlikku tööd jne).

Menetlused, tähtajad ja keeldumise põhjused

Otsuse teinud riigi pädev asutus edastab kohtuotsuse (või vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitleva otsuse) koos tunnistusega otse otsust täitva riigi pädevale asutusele.

60 päeva pärast kohtuotsuse või tingimuslike meetmete kohaldamise otsuse ja tunnistuse kättesaamist peab täidesaatev riik otsustama, kas tunnustada kohtuotsust või tingimuslikke meetmeid ning võtta vastutus nende täitmise järelevalve eest; raamotsuses loetletakse mõningad põhjused, millele viidates võib riik kohtuotsuse tunnustamisest keelduda.

Tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite suhtes kohaldatakse täidesaatva riigi õigust.

Täidesaatva riigi pädev asutus

2014. aastal avaldatud aruandes esitas komisjon ELi riikidele üleskutse võtta kasutusele kõnealuse raamotsuse rakendamiseks vajalikud meetmed, kui nad ei ole seda veel teinud.

MILLAL RAAMOTSUST KOHALDATAKSE?

Raamotsus tuli rakendada hiljemalt 6. detsembril 2011.

TAUST

Igal aastal mõistetakse teistes ELi riikides süüdi või antakse kohtu alla kümneid tuhandeid ELi kodanikke. Kohtuotsuste vastastikune tunnustamine on ELis kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö nurgakivi.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2008/947/JSK

16.12.2008

6.12.2011

ELT L 337, 16.12.2008, lk 102-122

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2009/299/JSK

28.3.2009

28.3.2011

ELT L 81, 27.3.2009, lk 24-36

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Raamotsuste 2008/909/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed), 2008/947/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite suhtes) ja 2009/829/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivsete võimaluste suhtes) rakendamine liikmesriikides (COM(2014) 57 (final), 5.2.2014 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 03.03.2015