Akrediteerimine ja turujärelevalve

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Riiklikud akrediteerimisasutused

ELi turujärelevalve ja impordikontroll

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

TAUST

* PÕHIMÕISTED

CE-märgis: märgis, mille abil tootjad näitavad, et toode vastab ELis kehtivatele vastavusnõuetele.

Vastavushindamisasutus: asutus, mis teeb selliseid toiminguid nagu kalibreerimine, katsetamine, sertifitseerimine ja inspekteerimine.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4–17)

Direktiivi 2001/95/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82–128)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 764/2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 21–29)

Viimati muudetud: 14.02.2017