ELi teenuste direktiiv

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2006/123/EÜ – teenuste direktiiv

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on kõrvaldada teenuste osutamist takistavad tõkked ELis järgmiselt:

lihtsustada teenuseosutajate haldustoiminguid;

parandada teenuseid kasutavate tarbijate ja ettevõtjate õigusi;

edendada koostööd ELi riikide vahel.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad väga mitmesugused teenused, sealhulgas:

kaupade hulgi- ja jaekaubandus ning teenuste osutamine;

tegutsemine kõige reguleeritumatel kutsealadel, nagu juriidilised ja maksualased nõustajad, arhitektid ja insenerid;

ehitusteenused;

ettevõtjatele osutatavad teenused, nagu kontorihooldus, juhtimisalane nõustamine ja ürituste korraldamine ning

turism ja vabaajateenused.

Teatavad teenused on direktiivi reguleerimisalast välja jäetud. Nende hulka kuuluvad finantsteenused, teatavad elektroonilised sideteenused, ajutist tööd vahendavate tööbüroode teenused, eraturvateenused ja hasartmängud.

Käesolev direktiiv võimaldab ettevõtjatel asuda tegutsema peale oma tegutsemisriigi ka teistes ELi riikides. Selleks peavad ELi riigid võtma mitmesuguseid meetmeid, muuhulgas:

looma ühtsed kontaktpunktid, kus oleks võimalik saada teavet ja abi haldusmenetluste kohta, ning tagama, et neid menetlusi on võimalik teha elektrooniliselt;

vaatama üle ja lihtsustama kõiki autoriseerimisskeeme seoses teenustele juurdepääsuga;

kaotama diskrimineerivad nõuded, nagu kodakondsuse või asukoha kohta, ja piiravad nõuded, nagu majandusliku põhjendatuse testid, mis nõuavad ettevõtjatelt nende teenustele nõudluse olemasolu tõestamist ametiasutustele.

Sarnased garantiid on ette nähtud teenuse kasutajate õiguste kohta (tarbijate ja ettevõtjate), et tugevdada nende usaldust ühtse turu vastu. Seega on ELi riigid kohustatud:

kõrvaldama takistused teenuste kasutajate eest, kes soovivad kasutada teises ELi riigis asutatud teenuseosutaja teenuseid (nt autoriseeringu hankimise nõue);

kaotama diskrimineerivad nõuded, mis põhinevad teenuse kasutaja kodakondsusel või elukohal;

tegema kättesaadavaks üldise teabe ja abi teises ELi riigis kohaldatavate õigusnõuete (esmajoones tarbijakaitse eeskirjad) ja õiguskaitsemenetluse kohta.

Teenuste direktiiv pidi olema üle võetud kõigi ELi riikide siseriiklikku õigusesse 28. detsembriks 2009. Euroopa Komisjon võttis 2012. aastal vastu teatise teenuste direktiivi rakendamise kohta. Selles teatises:

antakse ülevaade ELi riikide edusammudest põhjendamatute nõuete kõrvaldamisel teenuste siseturult;

tuuakse esile piirangud, mida ei ole veel kaotatud, nagu kodakondsuse nõude või majandusliku põhjendatuse testide rakendamine;

pakutakse meetmeid teenuste siseturu toimimise parandamiseks.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

28. detsembrist 2006. ELi riigid pidid selle siseriiklikku õigusesse üle võtma 28. detsembriks 2009.

TAUST

Teenuste direktiiv

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Ühtse teenusteturu toimivuse parandamine, tuginedes teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikuse hindamise tulemustele (KOM(2011) 20 (lõplik), 27.1.2011)

Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta otsus 2011/130/EL, millega kehtestatakse pädevate asutuste poolt elektrooniliselt allkirjastatud dokumentide piiriülese töötlemise miinimumnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 53, 26.2.2011, lk 66–72)

Direktiivi 2011/130/EL kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele teenuste direktiivi rakendamise kohta. Teenindussektori majanduskasvu edendamise partnerlus 2012–2015 (COM(2012) 261 (final), 8.6.2012)

Komisjoni 17. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/148/EL, millega muudetakse otsust 2011/130/EL, millega kehtestatakse pädevate asutuste poolt elektrooniliselt allkirjastatud dokumentide piiriülese töötlemise miinimumnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 80, 19.3.2014, lk 7–9)

Viimati muudetud: 09.11.2015