Konfiskeerimisotsuste tunnustamine ja täitmine

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu raamotsus 2006/783/JSK – vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine konfiskeerimisotsuste suhtes

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

See lubab ühel Euroopa Liidu (EL) riigi õigusasutusel saata vara arestimis- või konfiskeerimisotsuse otse teise ELi riigi õigusasutusele, kes tunnustab ja täidab selle ilma täiendavate formaalsusteta.

PÕHIPUNKTID

Mis on konfiskeerimisotsus?

See on püsiv meede kuritegelikul teel saadud vara võtmiseks kurjategijatelt ja nende kaasosalistelt.

Kuriteod

Edastamine

Tunnustamine ja täitmine

Mittetunnustamine ja mittetäitmine

Otsuse täitmisest võib keelduda, kui tunnistust ei ole esitatud, see on puudulik või ei vasta selgelt otsusele. Sellest võib keelduda ka mitme muu olukorra puhul, muuhulgas kui:

Täitmise edasilükkamine

Täitmise võib edasi lükata mitmel juhul, muuhulgas kui:

Huvitatud isikud

ELi riigid peavad tagama, et kõikide huvitatud isikute, sealhulgas heausksete kolmandate isikute õiguste kaitsmiseks on nende isikute käsutuses õiguskaitsevahendid konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise peatamiseks.

MIS AJAST RAAMOTSUST KOHALDATAKSE?

Raamotsust kohaldatakse alates 24. novembrist 2006. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 24. novembriks 2008.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta raamotsus 2006/783/JSK konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 59–78)

Raamdirektiivi 2006/783/JSK järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsus 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus (ELT L 196, 2.8.2003, lk 45–55)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mille aluseks on nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta raamotsuse 2006/783/JSK (konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta) artikkel 22 (KOM(2010) 428 (lõplik), 23.8.2010)

Viimati muudetud: 07.12.2016