Vaidlustamata nõuded – Euroopa täitekorraldus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjade suhtes. See ei laiene tuludega seotud ega tolli- või haldusasjadele. Määrust kohaldatakse kõikides ELi riikides peale Taani.

Nõue loetakse vaidlustamatuks siis, kui

Euroopa täitekorraldus

Vaidlustamata nõude otsus kinnitatakse otsuse teinud ELi riigi (päritoluriigi) kohtus Euroopa täitekorraldusena. Kinnitamise kohta koostatakse tüüpvormil tõend. Tõend võib kehtida ka ainult kohtuotsuse teatavate osade kohta – sel juhul on tegemist Euroopa täitekorralduse osalise tõendiga.

Miinimumstandardid

Vaidlustamata nõude kohta langetatud kohtuotsuse võib kinnitada Euroopa täitekorraldusena vaid juhul, kui ELi päritoluriigi kohtumenetlused vastavad kindlatele menetlusnõuetele.

Sellepärast on kohtuotsuse kinnitamisel Euroopa täitekorraldusena lubatud vaid määruses loetletud dokumendi kättetoimetamise meetodid.

Menetluse algatusdokument peab lisaks sisaldama järgmisi andmeid:

ELi päritoluriik peab tagama kohtuotsuse läbivaatamise õiguse erandlikel juhtudel.

Täitmine

Täitemenetluse suhtes kohaldatakse selle ELi riigi seadust, kus kohtuotsuse täitmisele pööramist nõutakse (täitmisele pööramise riik). Võlausaldaja peab pädevatele jõustamisasutustele esitama järgmised dokumendid:

Võlausaldajatelt ei saa nõuda kautsjoni, võlakirja ega sissemakset selle alusel, et ta on välisriigi kodanik või et tema alaline või peamine elukoht ei ole selles ELi riigis, kus otsus täitmisele pööratakse.

Selle ELi riigi pädev kohus, kus otsus täitmisele pööratakse, võib teatavatel tingimustel keelduda otsuse täitmisele pööramisest, kui kohtuotsus on vastuolus mõnes ELi riigis või kolmandas riigis vastu võetud varasema otsusega. Teatavatel juhtudel võib kohus ka täitmisele pööramise edasi lükata või seda piirata.

Lõpp- ja üldsätted

Selleks et täitemenetlused oleksid hõlpsamini juurdepääsetavad, on ELi riigid kohustatud jagama avalikkusele ning ametlikele ringkondadele asjakohast teavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu tsiviil- ja kaubandusasjades.

Võlausaldajatel on võimalus taotleda kohtuotsuse tunnustamist ja täitmisele pööramist määruse (EL) nr 1215/2012 kohaselt. Samuti ei piira see määrus määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide ELi riikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) kohaldamist.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 21. oktoobrist 2005.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 15–39)

Määruse (EÜ) nr 805/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 28.06.2016