Euroopa genotsiidivõrgustik

KOKKUVÕTE:

otsus 2002/494/JSK – kontaktpunktide Euroopa võrk seoses genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegudega

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega luuakse riiklike kontaktpunktide (üks igas ELi riigis) võrk, et parandada koostööd seoses võitlusega genotsiidi*, inimsusevastaste kuritegude* ja sõjakuritegude* vastu.

PÕHIPUNKTID

Igas ELi riigis luuakse riiklik kontaktpunkt kõnealust liiki kuritegude uurimist käsitleva teabe vahetamiseks. Teave iga kontaktpunkti kohta tuleb saata Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati, kes edastab selle riiklikesse kontaktpunktidesse teistes ELi riikides.

Riiklikud kontaktpunktid jagavad teiste riiklike kontaktpunktide taotluste alusel vastastikku genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimisega seotud teavet.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitab Euroopa Parlamenti igal aastal kontaktpunktide võrgustiku tegevusest.

Võrgustik kohtub Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi algatusel kaks korda aastas, et kooskõlastada jätkuvaid jõupingutusi selliste isikute uurimiseks ja vastutuselevõtmiseks, keda kahtlustatakse genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude või sõjakuritegude toimepanekus.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsus jõustus 13. juunil 2002.

TAUST

Kõik ELi riigid on ratifitseerinud 17. juuli 1998. aasta Rooma statuudi, millega asutati Rahvusvaheline Kriminaalkohus genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegudega seotud asjade arutamiseks.

Genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimise ning nende eest vastutusele võtmise eest vastutavad esmajoones siseriiklikud ametiasutused. Seetõttu on vaja tihedat koostööd siseriiklike ametiasutuste vahel, et tagada tulemuslik võitlus kõnealuste kuritegudega.

PÕHIMÕISTED

* Genotsiid – rahvusliku, etnilise, rassilise või usulise grupi täielikult või osaliselt hävitamise eesmärgil sooritatud teod.

* Inimsusevastased kuriteod – tsiviilelanike vastu laialdase ja süstemaatilise rünnaku raames toimepandud teod.

* Sõjakuritegu – sõjaõiguse (nt Genfi konventsioonide) rikkumised, näiteks sõjavangide väärkohtlemine, pantvangide tapmine ning linnade, asulate ja külade tahtlik hävitamine.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta otsus 2002/494/JSK, millega luuakse kontaktpunktide Euroopa võrk seoses genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude eest vastutavate isikutega (EÜT L 167, 26.6.2002, lk 1 ja 2)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 8. mai 2003. aasta otsus 2003/335/JSK genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimise ning nende eest vastutuselevõtmise kohta (ELT L 118, 14.5.2003, lk 12–14)

Viimati muudetud: 26.11.2015