Hüvitis kuriteoohvritele teistes ELi riikides

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Direktiivil on kaks põhiosa.

Piisava hüvitise tagamine

Ohvritele piisava hüvitise tagamine võib olla raske, sest:

Direktiivi kohaselt nõutakse, et ohvrid:

Koostöö

Kõik ELi riigid olid kohustatud looma õiglast ja asjakohast hüvitist pakkuvad siseriiklikud skeemid 1. juuliks 2005. Selle direktiiviga luuakse riikide ametiasutuste vaheline koostöösüsteem, et teha hüvitis kuriteoohvritele kogu ELis kergemini kättesaadavaks.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 26. augustil 2004. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 2006.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist (ELT L 261, 6.8.2004, lk 15–18)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 19. aprilli 2006. aasta otsus 2006/337/EÜ, millega kehtestatakse taotluste ja nende kohta tehtavate otsuste edastamise standardvormid vastavalt nõukogu direktiivile 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist (ELT L 125, 12.5.2006, lk 25–30)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK (ELT L 315, 14.11.2012, lk 57–73)

Direktiivi 2012/29/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 08.12.2015