Tõhusam väljaandmismenetlus: Euroopa vahistamismäärus

Kui ühes ELi riigis raske kuriteo toime pannud isik elab teises ELi riigis, saab ta kiiresti ja vähese halduskoormusega tuua kohtumõistmiseks tagasi esimesse riiki.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta.

KOKKUVÕTE

Kui ühes ELi riigis raske kuriteo toime pannud isik elab teises ELi riigis, saab ta kiiresti ja vähese halduskoormusega tuua kohtumõistmiseks tagasi esimesse riiki.

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

Käesoleva raamotsusega täiustatakse ja lihtsustatakse kohtumenetlusi raske kuriteo toime pannud inimeste kiiremaks tagasitoomiseks teisest ELi riigist.

PÕHIPUNKTID

Euroopa vahistamismäärus asendab väljaandmismenetlust. Selle kohaselt peavad kõik siseriiklikud õigusasutused tunnustama teise ELi riigi õigusasutuse tehtud taotlust ning võtma asjaomaseid meetmeid minimaalsete formaalsustega ja kindla ajavahemiku jooksul. Vahistamismäärus nõuab isiku üleandmist:

Vahistamismääruse võib teha järgmistel juhtudel:

Vahistamismääruse proportsionaalne kasutamine

ELi riigid peavad võtma arvesse järgmist (nimekiri ei ole täielik):

Inimese vahistamisel tuleb teda teavitada vahistamismääruse sisust.

Mis juhtudel võivad ELi riigid keelduda vahistamismääruse täitmisest?

Õigusaktid menetlusõiguse tagamiseks vahistamismäärusega seotud menetlustes

Nende hulka kuuluvad:

Arenguruum

Euroopa Komisjoni 2011. aasta aruandes leiti, et kuigi Euroopa vahistamismäärus on edukalt aidanud ELi riikidel kuritegevuse vastu võidelda, on veel mitmes osas arenguruumi:

Lisateavet leiate Euroopa vahistamismääruse teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2002/584/JSK

7.8.2002

31.12.2003

EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1-20

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2009/299/JSK

28.3.2009

28.3.2011

ELT L 81, 27.3.2009, lk 24-36

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1-7).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1-10).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1-12).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa vahistamismäärust ja liikmesriikidevahelist üleandmiskorda käsitleva nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse rakendamise kohta (KOM(2011) 175 (lõplik), 11.4.2011).

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta) artikli 31 lõikes 2 ette nähtud avaldused (ELT L 246, 29.9.2003, lk 1).

Viimati muudetud: 29.07.2015