Kolmandate riikide kodanike riiki lubamine õpingute, praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/114/EÜ – ühised eeskirjad kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on ühtlustada ELi liikmesriikide õigusakte kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil.

PÕHIPUNKTID

ELi lubamise tingimused

Elamisloa kehtivus ja pikendamine

Elamisloa kehtivusaeg sõltub kategooriast:

Kolmandate riikide kodanike õigused

Direktiivis nähakse ette, et üliõpilased võivad töötada ja tegeleda majandustegevusega füüsilisest isikust ettevõtjana. Esimese riigis elamise aasta jooksul võib juurdepääs majandustegevusele olla vastuvõtva liikmesriigi poolt siiski piiratud.

Menetlus ja läbipaistvus

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiviga (EL) 2016/801 tunnistatakse alates 24. maist 2018. aastast kehtetuks ja asendatakse direktiiv 2004/114/EÜ.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 12. jaanuarist 2005. aastast. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 11. jaanuariks 2007. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/114/EÜ kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil (ELT L 375, 23.12.2004, lk 12–18)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 132, 21.5.2016, lk 21–57)

Viimati muudetud: 15.09.2017