Liikumis- ja elukohavabadus ELis

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb ELi kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt ELi territooriumil

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

See

PÕHIPUNKTID

Kehtiva isikutunnistuse või passiga ELi kodanikud:

Muud nõuded

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 30. aprillist 2004 ning see pidi ELi riikides jõustuma 30. aprilliks 2006.

TAUST

Lisateave:

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis Euroopa Komisjon vastu

Nõukogu võttis 13. oktoobril 2020 vastu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel.

PÕHIMÕISTED

ELi kodanik: ELi riigi kodakondsust omav isik.
Pereliige: selle mõiste alla kuulub näiteks abikaasa, partner, kellega ELi kodanikul on registreeritud partnerlus, ja alla 21-aastased alanejad lähisugulased.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 77–123). Tekst on parandustega uuesti avaldatud (ELT L 229, 29.6.2004, lk 35-48).

Direktiivi 2004/38/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/54/EL meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist (ELT L 128, 30.4.2014, lk 8–14)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule suunised direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) ülevõtmise ja kohaldamise parandamiseks (KOM(2009) 313 (lõplik), 2.7.2009)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Viis meedet olukorra parandamiseks ELi kodanike ja nende pereliikmete vaba liikumise valdkonnas (COM (2013) 837 final, 25.11.2013)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Kuidas aidata liikmesriikide ametiasutustel võidelda vaba liikumise õiguse kuritarvitamise vastu: käsiraamat, milles käsitletakse väidetavaid fiktiivabielusid ELi kodanike ja kolmandate riikide kodanike vahel ELi kodanike vaba liikumist käsitleva ELi õiguse raames (COM(2014) 604 final, 26.9.2014)

Viimati muudetud: 12.11.2020