Tõendite kogumine tsiviil- ja kaubandusasjades

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1206/2001 ELi riikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on parandada ja lihtsustada ELi riikide vahelist õigusalast koostööd ning kiirendada tõendite kogumist kohtumenetlustes tsiviil- ja kaubandusasjades.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjades, kui ELi riigi kohus:

Taotlus esitatakse selliste tõendite saamiseks, mis on mõeldud kasutamiseks kas alustatud või kavandatavas kohtumenetluses.

Otseedastus kohtute vahel

ELi riik koostab nimekirja kohtutest, kes on pädevad koguma tõendeid ja toovad ära nende kohtute territoriaalse või erandliku jurisdiktsiooni (näiteks erikohus, millel on õigus konfiskeerida kuritegelikku vara). Taotlused edastab kohus, kus menetlus on alustatud või kus seda kavandatakse, („taotlev kohus“), tõendite kogumiseks otse mõne teise ELi riigi pädevale kohtule („taotluse saanud kohus“).

Iga ELi riik peab määrama keskasutuse, kelle ülesandeks on:

Taotluse vorm ja sisu

Taotlus tuleb esitada käesolevas määruses sätestatud vormis. See vorm peab sisaldama teatavaid üksikasju, nagu:

Taotlused koostatakse taotluse saanud kohtu asukohariigi riigikeeles või muus keeles, mille aktsepteeritavusest on riik teatanud.

Taotluste rahuldamine

Taotlused rahuldatakse vastavalt taotluse saanud ELi riigi seadustele. Taotlus rahuldatakse hiljemalt 90 päeva jooksul alates selle vastuvõtmisest.

Taotluse rahuldamisest võib keelduda ainult juhul, kui:

Kui taotluse rahuldamisest keeldutakse, teatab taotluse saanud kohus sellest taotluse esitanud kohtule 60 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

Kui taotluse esitanud kohtu riigi õigus seda lubab, on selle riigi kohtu esindajatel õigus viibida juures, kui taotluse saanud kohus tõendeid kogub. Pooled ja nende esindajad (kui neid on) võivad samuti juures viibida.

Määrus ei takista säilitamast või sõlmimast lepinguid kahe või enama ELi riigi vahel, et tõendite kogumist veelgi kiirendada või hõlbustada.

Aruanne

Euroopa Komisjon avaldas 2007. aastal aruande määruse rakendamise kohta. Selles jõuti järeldusele, et selle toimimise parandamiseks on vaja veel võtta teatavaid meetmeid. Need puudutavad järgmist:

Avalik arutelu

2017. aasta detsembris käivitas komisjon avaliku arutelu ELi tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö ajakohastamise üle. Konsultatsioon hõlmab nii määrust (EÜ) nr 1393/2007 dokumentide kättetoimetamise kohta kui ka käesolevas kokkuvõttes käsitletud määrust.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2004, välja arvatud:

mida kohaldatakse 1. juulist 2001.

Taani ei osale käesoleva määruse kohaldamisel.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1–24)

Määruse (EÜ) nr 1206/2001 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (COM(2018) 378 final, 31.5.2018)

Komisjoni talituste töödokument – Mõjuhinnang – Lisatud dokumendile „Ettepanek võtta vastu Euroopa Pralamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades“ (COM(2018) 285 final, 31.5.2018)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (ELT L 324, 10.12.2007, lk 79–120)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 14.05.2018