Perekonna taasühinemine

 

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on sätestada perekonna taasühinemise õiguse ühised õigusnormid. Selleks on kavas lubada seaduslikult ELi territooriumil elavate kolmandate riikide kodanike pereliikmetel nendega ühineda selles ELi riigis, kus nad elavad. Eesmärk on kaitsta perekonda ja hõlbustada kolmandate riikide kodanike integreerumist.

Direktiivi ei kohaldata Iirimaa, Taani ja Ühendkuningriigi suhtes. See ei eelda ka mingeid siseriiklike õigusaktidega heakskiidetud soodsamaid tingimusi.

PÕHIPUNKTID

Tingimused

Kolmandate riikide kodanikud, kellel on vähemalt üheaastase kehtivusega elamisluba ühes ELi riigis ja seaduslik võimalus saada pikaajaline elamisluba, võivad taotleda perekonna taasühinemist.

Käesolevat direktiivi ei kohaldata siiski ELi kodaniku pereliikmetele ega kolmandate riikide kodanikele, kes taotlevad pagulasseisundi tunnustamist ja kelle taotluse suhtes ei ole veel lõplikku otsust tehtud või neile, kes on ajutise kaitse all.

Perekonna taasühinemisele kvalifitseeruvad järgmised isikud:

ELi riikidel on teatud tingimustel võimalus lubada perekonnaga taasühineda järgmistel isikutel:

Polügaamiat ei tunnustata; üksnes ühel abikaasal on õigus taasühinemiseks. Samuti ei ole teise abikaasa lastel õigus taasühinemiseks, välja arvatud juhul, kui see on nende huvides (vastavalt 1989. aasta lapse õiguste konventsioonile).

ELi riigid võivad kolmanda riigi kodaniku ja tema abikaasa puhul nõuda, et nad mõlemad oleksid jõudnud teatavasse miinimumikka (kõige rohkem 21aastased), enne kui nad saavad kasutada perekonna taasühinemise õigust.

Menetlus

Pereliikmete õigused

Direktiivi kohaldamise suunised

2014. aastal avaldas Euroopa Komisjon ELi riikidele direktiivi kohaldamise suunised.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 3. oktoobrist 2003 ning see pidi ELi riikides jõustuma 3. oktoobriks 2005.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (ELT L 251, 3.10.2003, lk 12–18)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Suunised perekonna taasühinemise õigust käsitleva direktiivi 2003/86/EÜ kohaldamiseks“ (COM(2014) 210 final, 3.4.2014)

Roheline raamat Euroopa Liidus elavate kolmandate riikide kodanike suhtes perekonna taasühinemise õiguse kohaldamise kohta (direktiiv 2003/86/EÜ) (KOM(2011) 735 (lõplik), 15.11.2011)

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2003/86/EÜ (perekonna taasühinemise õiguse kohta) kohaldamist (KOM(2008) 610 (lõplik), 8.10.2008)

Viimati muudetud: 05.06.2018