Võrdne kohtlemine olenemata rassilisest või etnilisest päritolust

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2000/43/EÜ – võrdse kohtlemise rakendamine sõltumata rassilisest või etnilisest päritolust

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Võrdse kohtlemise põhimõttega seotud erandid

Õiguskaitsevahendid ja otsuste täitmine

Diskrimineerimise ohvril tuleb üksnes esitada diskrimineerimisele viitavad asjaolud, pärast mida peab kostja tõendama, et diskrimineerimist ei ole toimunud.

Sotsiaaldialoog ja kodanikega peetav dialoog

Põhimõtte edendamist toetavad organid

Igas ELi riigis peab olema vähemalt üks organ, mis tegeleb võitlusega diskrimineerimise vastu ning mille ülesanne on eelkõige abistada ohvreid ja teha sõltumatuid uuringuid.

Nõukogu soovitus

2013. aastal võttis nõukogu vastu soovituse, milles kutsuti võtma meetmeid mitmetes valdkondades, sealhulgas diskrimineerimise vastu, et tugevdada romade integreerimist. Soovitus tugineb direktiivile 2000/43/EÜ ja toonitab selle praktilise kohaldamise tähtsust.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 19. juulist 2000. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 19. juuliks 2003.

TAUST

Lissaboni lepingus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 19) on sätestatud ELi õiguslik alus, mille kohaselt tuleb võidelda diskrimineerimise kõigi vormidega soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.

* PÕHIMÕISTED

Otsene diskrimineerimine: kui ühte inimest koheldakse rassilise või etnilise päritolu tõttu halvemini, kui on koheldud, koheldakse või võidakse kohelda teist isikut samalaadses olukorras.

Kaudne diskrimineerimine: kui ilmselt neutraalne reegel, kriteerium või tava seab isikud rassilise või etnilise päritolu alusel teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud juhul, kui kõnealune reegel, kriteerium või tava on objektiivselt põhjendatud seadusliku eesmärgiga ja selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud.

Ahistamine: rassilise või etnilise päritoluga seotud soovimatu käitumine, mille eemärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, alandava või solvava õhkkonna loomine.

Tagakiusamine: õigustamatu või julm kohtlemine isiku suhtes, kes esitab kaebuse diskrimineerimise kohta või abistab kedagi teist seoses kaebusega diskrimineerimise kohta.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22–26)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust) kohaldamise kohta (KOM(2006) 643 (lõplik), 30.10.2006)

Nõukogu 9. detsembri 2013. aasta soovitus romade tõhusaks integratsiooniks liikmesriikides võetavate meetmete kohta (ELT C 378, 24.12.2013, lk 1–7)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Ühisaruanne nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv), ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (võrdse tööalase kohtlemise direktiiv), rakendamise kohta (COM(2014) 2 final, 17.1.2014)

Viimati muudetud: 23.02.2017