ELi riikide vaheline vastastikune õigusabi kriminaalasjades

 

KOKKUVÕTE:

konventsioon ELi riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades

nõukogu akt, millega kehtestatakse konventsioon ELi riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades

MIS ON KONVENTSIOONI JA AKTI EESMÄRK?

Konventsiooni eesmärk on julgustada ja hõlbustada kohtu-, politsei- ja tolliasutuste vastastikust õigusabi kriminaalasjades ning parandada õigusalase koostöö kiirust ja tõhusust. Sellega täiendatakse 1959. aasta kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle 1978. aasta protokolli.

Aktiga kiidetakse heaks konventsiooni sõlmimine ELi nimel.

PÕHIPUNKTID

Vastastikuse õigusabi taotlused

Vastastikuse õigusabi teatavad erivormid

Side pealtkuulamine

Erieeskirjad teatud ELi riikidele

Erieeskirjad on ette nähtud:

MIS AJAST AKTI JA KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

Konventsioon jõustus 23. augustil 2005.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Kontrollitavad tarned: meetod, mis võimaldab ühe või mitme riigi territooriumile või selle kaudu ebaseaduslikult imporditavate uimastite liikumise jälgimist pädevate asutuste teadmiste abil ja järelevalve all, et tuvastada süüteo toimepanemisega seotud isikud.

PÕHIDOKUMENDID

Konventsioon, mille nõukogu on koostanud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades – Nõukogu deklaratsioon artikli 10 lõike 9 kohta – Ühendkuningriigi (1) deklaratsioon artikli 20 kohta (EÜT C 197, 12.7.2000, lk 3–23)

Nõukogu 29. mai 2000. aasta akt, millega kehtestatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohane konventsioon Euroopa Liidu riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades (EÜT C 197, 12.7.2000, lk 1–2)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Protokoll, mille nõukogu on koostanud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooni juurde (EÜT C 326, 21.11.2001, lk 2–8)

Euroopa Liidu peasekretäri teatis konventsiooni artikli 30 lõike 2 alusel, mille nõukogu on koostanud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades (EÜT C 197, 12.7.2000, lk 24)

Viimati muudetud: 10.09.2018(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).