ELi elamisloavorm

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1030/2002 – ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse ELis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike jaoks ühtne elamisloavorm ja teave, mida luba peab sisaldama.

PÕHIPUNKTID

Määrusega (EÜ) nr 380/2008 muudetakse määrust (EÜ) nr 1030/2002 seoses biomeetriliste tunnuste* lisamisega ühtsesse elamisloavormi.

Kuna praegust elamisloavormi on kasutatud juba üle 20 aasta, võeti vastu määrus (EL) 2017/1954.

Sellega kehtestatakse uus ühtne loavorm koos uute turvaelementidega võltsimise vältimiseks. 2002. aasta esialgse määruse lisas esitatud pildid ja kirjeldused asendatakse määruse (EL) 2017/1954 lisas esitatud piltide ja kirjeldustega. EL-i riikidel on kuuekuuline üleminekuaeg olemasolevate elamislubade ärakasutamiseks.

Iirimaa ega Ühendkuningriik (1) ei ole käesoleva määrusega seotud ning Taani võib kuue kuu jooksul alates selle vastuvõtmisest otsustada, kas ta võtab selle sätted üle oma siseriiklikku õigusesse.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust (EÜ) nr 1030/2002 kohaldatakse alates 15. juunist 2002.

Määrust (EL) 2017/1954 kohaldatakse hiljemalt 15 kuud pärast seda, kui Euroopa Komisjon on vastu võtnud elamisloa täiendava tehnospetsifikaadi.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Biomeetrilised tunnused – isiku üks või mitu füüsilist tundemärki (sõrmejäljed, näoehitus, vikerkest), mida hoitakse andmekandjal (nt kiipkaart, vöötkood või dokument) ja kasutatakse dokumendi esitaja isiku tuvastamiseks.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (EÜT L 157, 15.6.2002, lk 1–7)

Määruse (EÜ) nr 1030/2002 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1–7)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 04.04.2018(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).