Ametnikega seotud korruptsiooni vastane konventsioon

 

KOKKUVÕTE:

ELi ametnike või ELi liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlev konventsioon

nõukogu akt, millega koostatakse ELi ametnike või ELi liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlev konventsioon

MIS ON KONVENTSIOONI JA AKTI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Konventsioon jõustus 28. septembril 2005 ja sellega on ühinenud kõik liikmesriigid.

TAUST

Aktiivse ja passiivse korruptsiooni kriminaliseerimist on viimase kahe aastakümne jooksul reguleeritud paljude rahvusvaheliste ja Euroopa õigusaktidega.

Rahvusvahelised õigusaktid

Euroopa õigusaktid

Märkus: kuigi enamik liikmesriikidest on nende konventsioonide osalised (rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikutele altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsioon ja korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsioon), ei ole EL ise nendes osaline.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Avalik teenistuja – iga Euroopa Liidu ametnik või riigiametnik, sealhulgas mõne muu liikmesriigi ametnik.
Euroopa Liidu ametnik – ametnik või muu lepinguline töötaja ELi ametnike personalieeskirja tähenduses, samuti liikmesriikide või avaliku või eraasutuse poolt ELi lähetatud isik, kes täidab ELi ametnike või muude teenistujate ülesannetega võrdväärseid ametiülesandeid.
Riigiametnik – ametnik või avalik teenistuja, nagu see on määratletud selle liikmesriigi siseriiklikus õiguses, kus kõnealune isik selle liikmesriigi kriminaalõiguse kohaldamise mõistes seda ametiülesannet täidab.
Aktiivne korruptsioon – tahtlik tegu, millega lubatakse või antakse otseselt või vahendaja kaudu ametnikule endale või kolmandale isikule mis tahes liiki soodustus selle eest, et ta oma teenistuskohustusi rikkudes sooritaks või jätaks sooritamata oma ametiülesandeks oleva või ametiülesande täitmisega seotud toimingu.
Passiivne korruptsioon – tahtlik tegu, millega ametnik otseselt või vahendaja kaudu taotleb või saab mis tahes liiki soodustusi endale või kolmandale isikule või võtab vastu lubaduse sellise soodustuse saamise kohta selle eest, et ta oma teenistuskohustusi rikkudes sooritaks või jätaks sooritamata oma ametiülesandeks oleva või ametiülesande täitmisega seotud toimingu.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhinev Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlev konventsioon (EÜT C 195, 25.6.1997, lk 2–11)

Nõukogu 26. mai 1997. aasta akt, millega koostatakse Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhinev Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlev konventsioon (EÜT C 195, 25.6.1997, lk 1)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1–71)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29–41)

Nõukogu 15. jaanuari 2016. aasta otsus (EL) 2016/63 Horvaatia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga (ELT L 14, 21.1.2016, lk 23–24)

Nõukogu 25. septembri 2008. aasta otsus 2008/801/EÜ ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni Euroopa Ühenduse nimel sõlmimise kohta (ELT L 287, 29.10.2008, lk 1–110)

Nõukogu 8. novembri 2007. aasta otsus 2007/751/EÜ Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga (ELT L 304, 22.11.2007, lk 34–35)

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta otsus 2003/642/JSK Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooni kohaldamise kohta Gibraltari suhtes (ELT L 226, 10.9.2003, lk 27)

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsus 2003/568/JSK korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris (ELT L 192, 31.7.2003, lk 54–56)

Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooni seletuskiri (nõukogu 3. detsembril 1998 heaks kiidetud tekst) (EÜT C 391, 15.12.1998,lk. 1–12)

Nõukogu 27. septembri 1996. aasta akt, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokoll (EÜT C 313, 23.10.1996, lk 1–10)

Nõukogu 26. juuli 1995. aasta akt, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (EÜT C 316, 27.11.1995, lk 48–57)

Viimati muudetud: 08.03.2019