Kaubanduslikud garantiid tarbijatele

ELis on tarbekaupade müüjad kohustatud parandama kauba puudused, mis esinevad kauba üleandmise ajal ja ilmnevad kahe aasta jooksul. ELi eeskirjad tagavad tarbijatele minimaalse kaitsetaseme, eriti juhul, kui kaup ei vasta lubatud tasemele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 99/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta

KOKKUVÕTE

ELis on tarbekaupade müüjad kohustatud parandama kauba puudused, mis esinevad kauba üleandmise ajal ja ilmnevad kahe aasta jooksul. ELi eeskirjad tagavad tarbijatele minimaalse kaitsetaseme, eriti juhul, kui kaup ei vasta lubatud tasemele.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiiviga ühtlustatakse kaupade müügiga seotud tarbijalepingute õigussätteid, mis puudutavad seadusest tulenevat garantiid* ja vähemal määral ka müügigarantiid*.

PÕHIPUNKTID

PÕHIMÕISTED

* Seadusest tulenev garantii - õigusaktidega tarbijatele ettenähtud kaitse kauba puuduste korral. See ei olene lepingu tingimustest.

* Müügigarantii - garandi (sageli tootja) tarbija ees kindlaksmääratud ajaks võetud hüvitamiskohustus kauba teatud puuduste korral.

Lisateavet leiate müügi- ja garantiiteemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 99/44/EÜ

7.7.1999

1.1.2002

EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12-16

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/83/EL

12.12.2011

13.12.2013

ELT L 304, 22.11.2011, lk 64-88

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1-11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk. 64-88)

Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29-33)

Viimati muudetud: 09.09.2015