Tarbijate kaitse ebaõiglaste lepingutingimuste eest

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes

direktiiv (EL) 2019/2161, millega muudetakse direktiivi 93/13/EMÜ ning direktiive 98/6/EÜ, 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitsenorme ja tagada paremini nende täitmine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Direktiiv 93/13/EMÜ

Karistused

MIS AJAST DIREKTIIVE KOHALDATAKSE?

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29–34)

Direktiivi 93/13/EMÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2161, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/6/EÜ, 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL, et ajakohastada liidu tarbijakaitsenorme ja tagada paremini nende täitmine (ELT L 328, 18.12.2019, lk 7–28)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis „Suunised nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ (ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes) tõlgendamiseks ja kohaldamiseks“ (ELT C 323, 27.9.2019, lk 4–92)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Uus kokkulepe tarbijatega“ (COM(2018) 183 final, 11.4.2018)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2394 tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vahelise koostöö kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 1–26)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 10.03.2020