Puudusega tooted: vastutus

KOKKUVÕTE:

direktiiv 85/374/EMÜ – tootevastutus

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse Euroopa tootjate suhtes tahtlusest sõltumatu vastutuse põhimõte. Kui tarbija kannatab puudusega toote* tõttu kahju, võib tootja olla vastutav ka juhul, kui puudub temapoolne hooletus või viga.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisalasse kuuluv kahju

Direktiivi kohaldatakse järgmise kahju suhtes:

surma või terviskahjustuse põhjustatud kahju;

eraomandile tekitatud kahju.

ELi riigid võivad kehtestada tootja täieliku vastutuse piirangu surma või tervisekahjustuse korral, mille on põhjustanud ühe ja sellesama puudusega identsed esemed.

Vastutus

Tootja võib tähendada

tooraine tootjat, valmistoote või koostisosa valmistajat;

toote importijat;

iga isikut, kes kasutab tootel oma nime, kaubamärki või muud selgesti eristatavat tunnust;

iga isikut, kelle tarnitava toote tootjat või importijat ei ole võimalik kindlaks teha.

Kui ühe ja sellesama kahju eest vastutavad kaks või enam isikut, on nad solidaarselt vastutavad.

Kahju tõendamine

Toode on puudusega, kui ta ei taga isikule õigustatult oodatud ohutust, võttes arvesse kõiki asjaolusid, kaasa arvatud

toote esitlemine;

toote mõistlik kasutus;

toote turuleviimise aeg.

Kahjukannatajal lasubtõendamiskohustus . Tal tuleb tõendada

tegelik kahju;

toote puudus;

põhjuslik seos puuduse ja kahju vahel.

Samas ei pea ta tõendama tootja või importija hooletust või viga.

Vastutusest vabastamine

Tootja võib vastutusest vabastada mitme teguri korral, sealhulgas juhul, kui

ta ei lasknud toodet käibele;

puudus ilmnes pärast toote käibelelaskmist;

ta ei valmistanud toodet müügiks ega tulu teenimise eesmärgil turustamiseks;

ta ei valmistanud toodet ega turustanud seda mis tahes eesmärgil seoses oma äritegevusega ja tavapäraste tehingutega;

puuduse põhjuseks on toote vastavus riiklike ametiasutuste antud kohustuslikele eeskirjadele;

koostisosa puudus tekkis lõpptoote valmistamise käigus.

Kahjukannataja süü korral võidakse tootja vastutust vähendada.

Vastutuse aegumine

Kahjukannatajal on hüvitise taotlemiseks aega kolm aastat. See aeg algab päevast, mil kahjukannataja sai teada andmed kahju, puuduse ja tootja kohta.

Tootja vabaneb vastutusest kümme aastat pärast toote turuleviimise kuupäeva.

Ükski lepingust tulenev säte ei tohi piirata tootja vastutust kahjukannataja suhtes.

Samas kehtivad tsiviilõiguslikku vastutust reguleerivad siseriiklikud õigusaktid.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 30. juulil 1985. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuliks 1988.

TAUST

Tootevastutus

PÕHIMÕISTE

* Toode – kõik vallasasjad, isegi kui nad on liidetud teise vallas- või kinnisasjaga. See mõiste hõlmab elektrit, põllumajandussaadusi (põllundus-, loomakasvatus- ja kalandussaadused, välja arvatud esialgselt töödeldud tooted – nt tükeldatud, kooritud ja külmutatud puu- ja köögiviljad) ning ulukeid.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29–33)

Viimati muudetud: 19.01.2016