Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine

Süsinikdioksiidi (CO2) geoloogiline säilitamine võib aidata kliimamuutust vältida ja vähendada. Direktiivis sätestatakse eeskirjad tagamaks, et seda tehakse ohutult.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1013/2006.

KOKKUVÕTE

Süsinikdioksiidi (CO2) geoloogiline säilitamine võib aidata kliimamuutust vältida ja vähendada. Direktiivis sätestatakse eeskirjad tagamaks, et seda tehakse ohutult.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesolevas direktiivis, mida nimetatakse ka süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise direktiiviks, kehtestatakse õiguslik raamistik, mis aitab toime tulla kliimamuutusega CO2 keskkonnaohutu geoloogilise säilitamise abil.

OLULISEMAD PUNKTID

CO2 geoloogilise säilitamise kohad peavad olema keskkonnale ohutud. Need ei tohi puutuda kokku veekogudega (CO2 veesambasse juhtimise võimalike kahjulike mõjude tõttu) ega kujutada mingit ohtu tervisele. Selliste kohtade sobivuse kindlaksmääramine hõlmab rangeid protsesse: andmete kogumine, arvutistatistika ja dünaamiline modelleerimine, et luua võimalikust säilitamiskompleksist 3D-mudel, tundlikkuse kirjeldamine 3D-mudeli simulatsioonide abil ning riskihindamine, kasutades eelnevates etappides saadud teavet.

Geoloogiliste säilituskohtade kasutamiseks on vaja luba. Loataotlused esitatakse asjakohasele pädevale ELi riigi haldusasutusele ning need peavad sisaldama sellist teavet nagu säilituskoha eeldatav turvalisus, säilitatava CO2 kogus, rikkumiste vältimise meetmed ja kavandatav seirekava. Komisjon võib säilitusloa kavandi kohta esitada mittesiduva arvamuse, et tagada direktiivi nõuete ühtne rakendamine kogu ELis, suurendades nii avalikkuse usaldust süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise direktiivi vastu. Pärast loa väljastamist vaatab pädev asutus loa üle viie aasta pärast ning seejärel iga kümne aasta tagant.

CO2 säilituskohtadesse ei tohi jäätmete kõrvaldamise eesmärgil lisada muid jäätmeid ega aineid. Kohtade käitajad peavad esitama CO2 seire tulemused pädevale asutusele üks kord aastas. Samas peab koha käitaja uuendama seirekava iga viie aasta järel ning pädev asutus peab selle heaks kiitma. Lekke korral peab koha käitaja (või pädev asutus, kui käitaja seda ei teinud) võtma kohesed meetmed kooskõlas parandusmeetmete kavaga, mille pädev asutus kiitis heaks säilitusloa osana.

Säilituskohad suletakse põhjendatud taotluse korral ning kui koha käitaja ei ole loa tingimusi täitnud või kui pädev asutus otsustab koha pärast loa tühistamist sulgeda. Kui koht on suletud, vastutab käitaja endiselt koha eest kuni täidetakse vastutuse üleandmise tingimused (põhiliselt tingimus, et CO2 on täielikult ja püsivalt ladustatud).

MIS AJAST ÕIGUSAKTI KOHALDATAKSE?

Alates 25. juunist 2009. Sellega muudeti nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1013/2006).

TAUST

See direktiiv on osa ELi 2020. aasta kliima- ja energiapaketist, mis võeti vastu aprillis 2009.

PÕHIMÕISTED

Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine (CCS) on protsess, mille käigus suurtest allikatest (näiteks elektrijaamadest) pärinev CO2 kogutakse, surutakse kokku ja transporditakse ning paigutatakse geoloogilistesse säilituskohtadesse (milleks on üldjuhul sügaval maa all paiknevad poorsed kivimikihid, mille peal on mitteläbilaskev kivim) viisil, mis välistab CO2 lekkimise atmosfääri.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/31/EÜ

25.6.2009

25.6.2011

ELT L 140, 5.6.2009, lk 114-135

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist käsitleva direktiivi 2009/31/EÜ rakendamise kohta (COM(2014) 99 (final), 25.2.2014).

Viimati muudetud: 26.03.2015