ELi ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Õigusakti kohaldatakse ruumiandmetele, mis:

Hindamine

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 15. maist 2007. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 15. maiks 2009.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Ruumiandmete infrastruktuur: hõlmab metaandmeid, ruumiandmekogumeid ja ruumiandmeteenuseid; võrguteenuseid ja -tehnoloogiaid; jagamise, juurdepääsu ja kasutamise kokkuleppeid; koordinatsiooni- ja järelevalvemehhanisme, -protsesse ja -menetlusi.

Metaandmed: teave, mis kirjeldab ruumiandmekogumeid ja ruumiandmeteenuseid ning võimaldab neid leida, vaadelda ja kasutada.

Ruumiandmed: andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale (nt aadressid, transpordivõrgud, kõrgused ja maakasutus.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1–14)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 3. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1205/2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega (ELT L 326, 4.12.2008, lk 12–30).

Määruse (EÜ) nr 1205/2008 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Komisjoni 5. juuni 2009. aasta otsus 2009/442/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses järelevalve ja aruannete esitamisega (ELT L 148, 11.6.2009, lk 18–26).

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 19–40)

Komisjoni 19. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 976/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega (ELT L 274, 20.10.2009, lk 9–18).

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 29. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 268/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel (ELT L 83, 30.3.2010, lk 8–9)

Komisjoni 23. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (ELT L 323, 8.12.2010, lk 11–102).

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 23. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1088/2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 976/2009 seoses allalaadimis- ja transformeerimisteenustega (ELT L 323, 8.12.2010, lk 1–10)

Komisjoni 4. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 102/2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (ELT L 31, 5.2.2011, lk 13–34)

Komisjoni 21. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1253/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (ELT L 331, 10.12.2013, lk 1–267)

Komisjoni 10. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1311/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 976/2009 seoses INSPIRE metaandmeelemendi määratlusega (ELT L 354, 11.12.2014, lk 6 ja 7)

Komisjoni 10. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1312/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmeteenuste ristkasutatavusega (ELT L 354, 11.12.2014, lk 8–16)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 1–37)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (ELT L 207, 6.8.2010, lk 1–13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 377/2014, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 44–66)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi planeerimise raamistik (ELT L 257, 28.8.2014, lk 135–145)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 21.02.2017