Kergete mootorsõidukite põhjustatava saaste vähendamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 715/2007 – väikeste sõiduautode ja kommertsveokite tüübikinnitus seoses heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses (EÜ) nr 715/2007

Määrusega (EL) 2018/858

PÕHIPUNKTID

Käesolevat õigusakti kohaldatakse alla 2,6-tonniste väikesõidukite suhtes.

Tootjad peavad

Riiklikud ametiasutused peavad

Komisjon jälgib korrapäraselt õigusaktis ettenähtud menetlusi, katseid, nõudeid ja heitkoguste piirnorme ning ajakohastab neid korrapäraselt rakendusaktides.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2009.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Saastetõrjeseade: mehhanism või seade, mis eemaldab näiteks sõiduki heitgaasidest saasteaineid, mis muidu paiskuksid õhku.
Tüübikinnitus: menetlus, mille käigus kinnitatakse, et toode vastab minimaalsetele regulatiivsetele ja tehnilistele nõuetele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1–16)

Määruse (EÜ) nr 715/2007 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1–218)

Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1–643)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1–160)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.10.2019