Võõrliigid ja piirkonnast puuduvad liigid

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 708/2007 – võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamine vesiviljeluses

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Määrust kohaldatakse:

See ei hõlma järgmist:

See hõlmab kõiki veeorganisme, sealhulgas kõike, mis võiks elavana säilida ja paljuneda.

Kahjulike mõjude vältimise meetmed

ELi riigid peavad

Luba

Võõra veeorganismi mis tahes liikumine vesiviljelusrajatisse eeldab vastuvõtva ELi riigi väljastatud luba. Selle loa saamiseks peab vesiviljelusettevõtja esitama teatava teabe, sealhulgas:

Rutiinne liikumine

Kui liikumine toimub lähtekohast, mis teadaolevalt ei kujuta ohtu keskkonnale, võib pädev asutus anda loa, milles on vajaduse korral märgitud karantiini* või katselise keskkonda viimise* nõuded.

Mitterutiinne liikumine

Mitterutiinse liikumise puhul viiakse läbi keskkonnaohu hindamine. Kui ohu taset hinnatakse keskmiseks või kõrgeks, peavad taotleja ja asjaomane ametkond uurima, kas on olemas viise riski vähendamiseks väikse riskini. Kui ohu tase on viidud madalale, võib pädev asutus anda loa, milles on vajaduse korral märgitud karantiini, katselise keskkonda viimise või seire* nõuded.

Naaberliikmesriike mõjutav liikumine

ELi riike, keda mereorganismide liikumine tõenäoliselt mõjutab, tuleb teavitada ja esitada oma märkused Euroopa Komisjonile, kes kinnitab, tühistab või muudab loa.

Register

Liikmesriigid peavad asustamiste ja ümberasustamiste registrit, mis sisaldab kogu nendega seotud teavet. Registrid tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Enamik ELi riike on pühendanud määrusele konkreetse veebilehe ja registrile on sealt üldjuhul juurdepääs.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009, välja arvatud I ja II peatükk, samuti artikkel 24 (Üksikasjalikud eeskirjad ja kohandamine vastavalt tehnika arengule), mida kohaldatakse alates 18. juulist 2007.

TAUST

Invasiivsed võõrliigid on bioloogilise mitmekesisuse kadumise üks peamisi põhjuseid, näiteks:

Sellel keskkonnamõjul on suured majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Vesiviljelus: veeorganismide kasvatamine ja viljelemine, kasutades tehnikaid, mis on välja töötatud kõnesolevate veeorganismide toodangu suurendamiseks üle keskkonna loomuliku tootmisvõimsuse. Organismid kuuluvad füüsilise või juriidilise isiku vara hulka kogu kasvatamise või viljelemise ajal kuni saagi kogumiseni, viimane kaasa arvatud.
Piirkonnast puuduv liik: veeorganismi liik, mida ei esine selle loodusliku levila teatud piirkonnas biogeograafilistel põhjustel.
Võõrliiik:
Asustamine: protsess, mille käigus viiakse võõrliik tahtlikult oma looduslikust levilast väljapoole jäävasse keskkonda vesiviljeluses kasutamiseks.
Ümberasustamine: protsess, mille käigus asustatakse piirkonnast puuduv liik tahtlikult ümber tema loodusliku levila piires vesiviljeluses kasutamise eesmärgil piirkonda, kus teda enne ei esinenud.
Karantiin: selle eesmärk on hoida asjaomaseid organisme täiesti eraldit piisavalt kaua, et luua aretusvarud, avastada juhuslikult esinevaid liike ja kinnitada haigusetekitajate ja haiguste puudumist. Karantiinirajatis peab vastama üksikasjalikule kirjeldusele kooskõlas määruses kehtestatud tingimustega (III lisa).
Katseline keskkonda viimine: veeorganismide väikesemahulise keskkonda viimise esimene etapp, mille suhtes kohaldatakse erilisi eraldamise ja ennetusmeetmeid. Tuleb koostada situatsiooniplaan, et kõnealused organismid saaks eemaldada või nende arvukust vähendada ettenägematute negatiivsete mõjude korral keskkonnale või elupaigale omasele populatsioonile.
Seire: see peab toimuma vähemalt kahe aasta jooksul pärast organismide uude keskkonda viimist, et hinnata, kas mõjusid ennustati õigesti või kas on avaldunud täiendavaid või erinevaid mõjusid.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 11. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 708/2007 võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses (ElT L 168, 28.6.2007, lk 1–17)

Määruse (EÜ) nr 708/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 13. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 535/2008, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 708/2007 (võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 156, 14.6.2008, lk 6–9)

Komisjoni 6. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 506/2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 708/2007 (võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses) IV lisa (ELT L 149, 7.6.2008, lk 36–37)

Viimati muudetud: 18.12.2018