Merekeskkonna kaitse strateegia

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/56/EÜ – ELi meetmed merekeskkonnapoliitika valdkonnas (merestrateegia raamdirektiiv)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kõnealune direktiiv tugineb olemasolevatele ELi õigusaktidele, hõlmates merekeskkonnaga seotud konkreetseid elemente, mida ei ole käsitletud teistes poliitikameetmetes, nagu vee raamdirektiivis ning loodus- ja linnudirektiivides.

HILJUTISED SÜNDMUSED

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 15. juulist 2008. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 15. juuliks 2010.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Hea keskkonnaseisund: see on seotud ökoloogiliselt mitmekesiste ja dünaamiliste merede ja ookeanidega, mis on puhtad, terved ja produktiivsed. Eesmärk on tagada merekeskkonna säilimine praegustele ja tulevastele põlvkondadele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 19–40)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 1. septembri 2010. aasta otsus 2010/477/EL mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta (ELT L 232, 2.9.2010, lk 14–24)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22–61)

Määruse (EL) nr 1380/2013 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ) rakendamise esimene etapp. Euroopa Komisjoni hinnang ja juhised (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Innovatsioon meremajanduses: merede ja ookeanide potentsiaali kasutamine töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi planeerimise raamistik (ELT L 257, 28.8.2014, lk 135–145)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule edusammude kohta merekaitsealade loomisel (vastavalt merestrateegia raamdirektiivi 2008/56/EÜ artikli 21 nõudele) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Ühisteatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Viimati muudetud: 23.02.2017