Piiriülese õhusaaste kauglevi käsitlev Genfi konventsioon

 

KOKKUVÕTE:

otsus 81/462/EMÜ piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni sõlmimise kohta

Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Piiriülese õhusaaste kauglevi on määratluse kohaselt otseselt või kaudselt inimtegevusest tingitud õhusaaste selliste ainetega, mis avaldavad teises riigis kahjulikku mõju inimeste tervisele või keskkonnale ning mille puhul ei ole võimalik eristada konkreetseid saasteallikaid või saasteallikate rühmi.

Kokku on selle konventsiooni raames välja töötatud kaheksa eri protokolli:

Poliitikaalane koostöö

Konventsioon nõuab osalistelt asjakohaste poliitikameetmete ja strateegiate, eriti õhukvaliteedi juhtimise süsteemide väljatöötamist ja rakendamist.

Konventsiooniosalised lepivad kokku korrapärased kohtumised (vähemalt kord aastas), et hinnata saavutatud arengut ja teha koostööd konventsiooniga seonduvates küsimustes.

Teadusalane koostöö

Osalised viivad kokkuleppe kohaselt ühiselt läbi teadusuuringuid ja pingutavad arengu nimel, et eelkõige vähendada peamiste õhusaasteainete heidet, jälgida ja mõõta nende saasteainete heite määrasid ja kontsentratsioone ning mõista asjaomaste saasteainete mõju tervisele ja keskkonnale.

Teabevahetus

Osalised nõustuvad vahetama teavet, eriti andmeid alljärgneva kohta:

Saaste seire alane koostöö

MIS AJAST OTSUST JA KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 11 June 1981.

Konventsioon jõustus 16 March 1983, 90 päeva pärast kahekümne neljanda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmist.

TAUST

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 11. juuni 1981. aasta otsus 81/462/EMÜ piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni sõlmimise kohta (EÜT L 171, 27.6.1981)

Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon – resolutsioon piiriülese õhusaaste kauglevi kohta (EÜT L 171, 27.6.1981)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 12. juuni 1986. aasta otsus 86/277/EMÜ õhusaasteainete piiriülese kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) pikaajalist rahastamist käsitleva 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolli sõlmimise kohta (EÜT L 181, 4.7.1986, lk 1)

Nõukogu 17. mai 1993. aasta otsus 93/361/EMÜ ühenduse ühinemise kohta 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni protokolliga, mis käsitleb lämmastikoksiidide heitkoguste või nende piiriülese leviku kontrolli (EÜT L 149, 21.6.1993, lk 14–15)

Nõukogu 23. märtsi 1998. aasta otsus 98/686/EMÜ 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni juurde kuuluva väävli heitkoguste edasist vähendamist käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (EÜT L 326, 3.12.1998, lk 34)

Nõukogu 11. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/13/EÜ teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (EÜT L 85, 29.3.1999, lk 1–22)

Nõukogu 4. aprilli 2001. aasta otsus 2001/379/EÜ, millega Euroopa Ühendus kiidab heaks piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli (EÜT L 134, 17.5.2001, lk 40)

Nõukogu 13. juuni 2003. aasta otsus 2003/507/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ühinemist 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolliga hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta (ELT L 179, 17.7.2003, lk 1–2)

Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta otsus 2004/259/EÜ, millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse nimel piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni protokoll püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 81, 19.3.2004, lk 35–36)

Nõukogu 21. aprilli 2016. aasta otsus (EL) 2016/768, millega kiidetakse heaks 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta raskmetallide protokolli muudatused (ELT L 127, 18.5.2016, lk 8–20)

Nõukogu 21. aprilli 2016. aasta otsus (EL) 2016/769, millega kiidetakse heaks 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused (ELT L 127, 18.5.2016, lk 21–31)

Viimati muudetud: 08.12.2016