Põhjavee kaitse reostuse eest

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (põhjavee direktiiv)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Direktiivis sätestatakse

Põhjavee keemiline seisund

Põhjavee keemilist seisundit loetakse heaks, kui

Saasteainete esinemine põhjavees

Saasteaine heite ennetamine ja piiramine

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 16. jaanuarist 2007. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 16. jaanuariks 2009.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19–31)

Direktiivi 2006/118/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 01.03.2017