GM-teravilja reguleerimine: ELi riikide õigused

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Käesoleva direktiiviga nähakse ette:

GMOde märgistamine ja üldsusega nõu pidamine tehakse kohustuslikuks. Euroopa Komisjon on kohustatud konsulteerima pädevate teaduskomiteedega küsimustes, mis mõjutavad inimeste tervist või keskkonda.

Tuleb asutada registrid, millesse kantakse GMOde geneetiliste modifikatsioonide alane teave koos nende asukohtadega. Nende registrite kasutamise üksikasjalik kord on kehtestatud otsusega 2004/204/EÜ.

Komisjon peab iga kolme aasta tagant avaldama aruande GMOde turuleviimisega seoses saadud kogemuste kohta ning kokkuvõtte käesoleva direktiivi rakendamiseks ELi riikides võetud meetmetest.

Kuigi käesoleva direktiiviga on ELi riikidel lubatud piirata või keelata GMOde turuleviimist, kui tekib oht inimeste tervisele või keskkonnale, siis see säte on muudetud direktiiviga (EL) 2015/412, mille kohaselt on ELi riikidel lubatud keelata või piirata GMOsid laiematel alustel, nagu asulaplaneerimine, maakasutus, sotsiaal-majanduslikud mõjud, samaaegne viljelemine* ja avalik kord.

Muutva direktiiviga kehtestatakse ka tähtajad ja kohustused, mis reguleerivad loa geograafilise kohaldamisala kohandamist puudutavaid otsuseid, sealhulgas loobumisõigust uute objektiivsete asjaolude korral.

Alates 3. aprillist 2017. aastast peavad ELi liikmesriigid, kus kasvatatakse GMOsid, kehtestama meetmed oma territooriumi piirialadel, et vältida võimalikku piiriülest saastumist ELi naaberriikidesse, kus nende GMOde kasvatamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui sellised meetmed on konkreetsete geograafiliste tingimuste tõttu ebavajalikud.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. aprillist 2001. aastast. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma 17. oktoobriks 2002. aastaks.

TAUST

Käesolev direktiiv on kõigest üks osa ELi GMOsid käsitlevast õigusraamistikust. Sellele lisanduvad teised direktiivid ja määrused (mille põhitähelepanu on pööratud näiteks geneetiliselt muundatud toidule või GMOde piiriülesele liikumisele,), mille eesmärk on kaitsta inimeste ja loomade tervist ning keskkonda, näha ette ühtlustatud menetlused ning tagada turule lastud GMOde jälgitavus.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Geneetiliselt muundatud organismid – tänapäeva biotehniliste võtete ehk geenitehnoloogia abil saab muuta elusrakkude ja organismide geneetilist materjali. See võimaldab inimesel aretada näiteks suurema saagikusega või haiguskindlamaid taimi ja loomi.
Tahtlik keskkonda viimine – käesoleva õigusakti mõistes tähendab see GMOde tahtlikku keskkonda viimist, mille puhul ei kasutata erilisi isoleerimismeetmeid.
Samaaegne viljelemine – geneetiliselt muundatud, tavapäraste ja mahepõllukultuuride viljelemine vajab eeskirju, millega tagatakse, et neid saab kasvatamise, saagikoristuse, transpordi, ladustamise ja töötlemise ajal hoida üksteisest eraldi.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1–39)

Direktiivi 2001/18/EÜ hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 23. veebruari 2004. aasta otsus 2004/204/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/18/EÜ ette nähtud GMOde geneetiliste modifikatsioonide alase teabe registreerimiseks vajalike registrite kasutamise üksikasjalik kord (ELT L 65, 3.3.2004, lk 20–22)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24–28) Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1946/2003 geneetiliselt muundatud organismide piiriülese liikumise kohta (ELT L 287, 5.11.2003, lk 1–10)

Viimati muudetud: 11.12.2017