Põhimõte „saastaja maksab“ ja keskkonnavastutus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega sätestatakse eeskirjad, mis tuginevad põhimõttele „saastaja maksab“. See tähendab, et keskkonnakahjustusi põhjustanud ettevõte on nende eest vastutav ning peab rakendama ennetus- ja parandusmeetmeid ning kandma kõik nendega seotud kulud.

PÕHIPUNKTID

Direktiivis määratletakse keskkonnakahjustust järgmiselt:

Määratlus hõlmab saasteainete paiskamist õhku (kuna see mõjutab pinnase ja vee olukorda), sisemaa pinnavette ja põhjavette ning geneetiliselt muundatud organismide teadlikku keskkonda viimist direktiivi 2001/18/EÜ määratluse kohaselt.

Kohaldamisala

Vastutus rakendub kahel juhul.

Erandid

Eranditeks on relvastatud konfliktid, loodusõnnetused, vastutus rahvusvaheliste konventsioonidega hõlmatud keskkonnakahjustuse liikide eest (nt merereostus) ja tuumaohud, mis on hõlmatud Euratomi asutamislepinguga.

Ennetus- ja parandusmeetmed

Ettevõte peab maksma ennetus- ja parandusmeetmete eest, välja arvatud teatavatel juhtudel, näiteks kui kahju on põhjustanud kolmas osapool ja see tekkis vaatamata sellele, et rakendati asjakohaseid ohutusmeetmeid, või kui kahju on tingitud ametliku juhise täitmisest.

Rakendamine

Muutmismäärus (EL) 2019/1010

Direktiivi muudeti 2019. aastal määrusega (EL) 2019/1010, mis käsitleb keskkonnaga seotud õigusaktide alaste aruandluskohustuste ühtlustamist ja leevendamist. Alates 26. juunist 2019 kehtivad uued eeskirjad on järgmised.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 30. aprillist 2004 ja see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 30. aprilliks 2007.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 56–75)

Direktiivi 2004/35/EÜ hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesolev konsolideeritud versioon on üksnes informatiivne.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile vastavalt direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta) artikli 18 lõikele 2 (COM(2016) 204 final, 14.4.2016)

Komisjoni talituste töödokument: REFITi hinnang keskkonnavastutuse direktiivile. Järgmise dokumendi kaasdokument: komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile vastavalt direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta) artikli 18 lõikele 2 (SWD(2016) 121 final, 14.4.2016)

Viimati muudetud: 17.06.2020