Teatavate õhusaasteainete siseriiklikud ülemmäärad

Euroopa Liit (EL) on võtnud kohustuse tagada, et inimesed oleksid kaitstud õhusaaste põhjustatud terviseriskide eest ning et olemasolevad saastetasemed ei kahjustaks keskkonda.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit (EL) on võtnud kohustuse tagada, et inimesed oleksid kaitstud õhusaaste põhjustatud terviseriskide eest ning et olemasolevad saastetasemed ei kahjustaks keskkonda.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesolevas direktiivis nähakse ette nelja saasteaine (vääveldioksiid, lämmastikoksiid, lenduvad orgaanilised ühendid ja ammoniaak) siseriiklike heitkoguste piirmäärad. Need ühendid võivad põhjustada hapestumist (nt mere keemilise koostise hapestumine), vee- ja pinnasereostust (eutrofeerumist) ja troposfääriosooni tekkimist (nelja saasteaine reageerimisel soojuse ja päikesevalguse toimel). Kuna tegu on püsivate piiriüleste saasteainetega, on jätkuvalt vaja ELi meetmeid. Piirmäärad aitavad püstitada kõrgemaid pikemaajalisi eesmärke.

PÕHIPUNKTID

Kuna õhusaaste on riigipiire ületav rahvusvaheline probleem, ühines EL 2003. aasta juunis 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolliga hapestamise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta.

2013. aastal märkis komisjon, et Euroopa õhukvaliteet oli märkimisväärselt paranenud, kuid ei vastanud siiski püstitatud eesmärkidele. Koos hinnanguga esitas komisjon teatises „Euroopa puhta õhu programm” ettepaneku õigusakti kohta.

See peaks asendama algse õigusakti (direktiiv 2001/81/EÜ), pikendama siseriiklike heitkoguste ülemmäärade kohaldamist 2020. aastani ja kehtestama uued ülemmäärad aastaks 2025.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt, mis käsitleb heitkoguste siseriiklikke ülemmäärasid.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/81/EÜ

27.11.2001

27.11.2002

EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22-30

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Ühinemisleping

1.5.2004

-

ELT L 236, 23.9.2003, lk 703-707

Direktiiv 2006/105/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006, lk 368-408

Määrus (EÜ) nr 219/2009

20.4.2009

-

ELT L 87, 31.3.2009, lk 109-154

Direktiiv 2013/17/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013, lk 193-229

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 13. juuni 2003. aasta otsus 2003/507/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ühinemist 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolliga hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta (ELT L 179, 17.7.2003, lk 1-2).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa puhta õhu programm (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta (COM(2013) 920 final, 18.12.2013).

Viimati muudetud: 21.05.2015