Üldsuse juurdepääs keskkonnateabele

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Juurdepääs taotluse alusel

Aktiivne levitamine

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 14. veebruarist 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 14. veebruariks 2005.

TAUST

* PÕHIMÕISTED

Keskkonnateave: direktiivi 2003/4/EÜ artikli 2 lõikes 1 sätestatud küsimusi käsitlev teave kirjalikus, nähtavas, kuuldavas, elektroonilises või mis tahes muus vormis.

Riigiasutus: eelkõige valitsusasutus või muu riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi ametiasutus, sh käesoleva õigusaktiga hõlmatud avalikud nõuandvad asutused ja füüsilised isikud.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26–32)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43–48)

Nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsus nr 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 124, 17.5.2005, lk 1–3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, 25.9.2006, lk 13–19)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv nr 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1–14)

Viimati muudetud: 26.01.2017