Barcelona Vahemere kaitse konventsioon

 

KOKKUVÕTE:

Vahemere saastekaitse konventsioon (Barcelona konventsioon)

Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsioon

Laevadest ning õhusõidukitest pärit jäätmetest tuleneva Vahemere saaste vältimist käsitlev protokoll (jäätmete ladestamise protokoll)

Otsus 77/585/EMÜ, millega sõlmitakse Vahemere saastekaitse konventsioon ja koostatakse laevadest ning õhusõidukitest pärit jäätmetest tuleneva Vahemere saaste vältimist käsitlev protokoll

Maismaalt lähtuva reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitlev protokoll (maismaalt lähtuva reostuse protokoll)

Vahemere kaitsmist maismaalt lähtuva saaste eest käsitleva protokolli muudatused

Otsus 1999/801/EÜ maismaalt lähtuva reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli muudatuste vastuvõtmise kohta

Otsus 83/101/EMÜ, millega sõlmitakse protokoll Vahemere kaitsmise kohta maismaalt lähtuva reostuse eest

Vahemere erikaitsealasid ja elustiku mitmekesisust käsitlev protokoll (erikaitsealade ja elustiku mitmekesisuse protokoll)

Otsus 84/132/EMÜ – Vahemere erikaitsealasid käsitleva protokolli sõlmimine

Otsus 1999/800/EMÜ Vahemere erikaitsealasid ja bioloogilist mitmekesisust käsitleva protokolli sõlmimise ja kõnealuse protokolli lisade (Barcelona konventsioon) heakskiitmise kohta

Protokoll koostöö kohta laevade põhjustatud merereostuse vältimisel ja hädaolukordades Vahemere reostuse vastu võitlemisel (reostuse vältimise ja hädaolukordade protokoll)

Otsus 2004/575/EÜ – Vahemere reostuse eest kaitsmise Barcelona konventsiooni protokolli, mis käsitleb laevadelt pärit reostuse vältimiseks ja Vahemere reostuse vastu võitlemiseks hädaolukordades tehtavat koostööd, Euroopa Ühenduse nimel sõlmimine

Vahemere rannikualade integreeritud majandamise protokoll

otsus 2010/631/EL – Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni Vahemere rannikualade integreeritud majandamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimine

Protokoll, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest (avamere protokoll)

Otsus 2013/5/EL – ELi ühinemine protokolliga, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest

MIS ON KONVENTSIOONI, OTSUSTE JA PROTOKOLLIDE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Barcelona konventsioon

Konventsiooni eesmärgid on:

Konventsiooniosalised kohustuvad:

Seda muudeti 1995. aastal. Peamised muudatused käsitlevad järgmist:

Konventsioonile on lisatud seitse protokolli.

Jäätmete ladestamise protokoll

Reostuse vältimise ja hädaolukordade protokoll

Maismaalt lähtuva reostuse protokoll

Erikaitsealade ja elustiku mitmekesisuse protokoll

Avamere protokoll

Ohtlike jäätmete protokoll

Vahemere rannikualade tervikmajandamise protokoll

EL on kõigi eespool nimetatud protokollide, välja arvatud ohtlike jäätmete protokolli osaline.

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Hea keskkonnaseisund – määratletud ELi merestrateegia raamdirektiivis (direktiiv 2008/56/EÜ – vt kokkuvõtet) kui mereakvatooriumi keskkonnaseisund, mis võimaldab hoida meresid ja ookeane ökoloogiliselt mitmekesistena ja dünaamilistena ning olemuselt puhaste, tervete ja produktiivsetena, ning mille puhul merekeskkonda kasutatakse jätkusuutlikul tasemel, tagades sellega võimalikud kasutusviisid ja tegevused praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks.
Rannikuala tervikmajandami – dünaamiline protsess rannikualade säästvaks majandamiseks ja kasutamiseks, mille puhul võetakse samal ajal arvesse rannikualade ökosüsteemide ja maastike haavatavust, tegevuste ja kasutuse mitmekesisust, nende vastasmõjusid, teatavate tegevuste ja kasutusviiside merelist suunitlust ning nende mõju nii merele kui ka maismaale.

PÕHIDOKUMENDID

Vahemere saastekaitse konventsioon (Barcelona konventsioon) (EÜT L 240, 19.9.1977, lk 3–11)

Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsioon

Laevadest ning õhusõidukitest pärit jäätmetest tuleneva Vahemere saaste vältimist käsitlev protokoll (EÜT L 240, 19.9.1977, lk 12–34)

Nõukogu 25. juuli 1977. aasta otsus 77/585/EMÜ, millega sõlmitakse Vahemere saastekaitse konventsioon ja koostatakse laevadest ning õhusõidukitest pärit jäätmetest tuleneva Vahemere saaste vältimist käsitlev protokoll (EÜT L 240, 19.9.1977, lk 1–2)

Maismaalt lähtuva reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitlev protokoll (EÜT L 67, 12.3.1983, lk 3–18)

Vahemere kaitsmist maismaalt lähtuva saaste eest käsitleva protokolli muudatused (EÜT L 322, 14.12.1999, lk 20–31)

Nõukogu 22. oktoobri 1999. aasta otsus 1999/801/EÜ maismaalt lähtuva reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (Barcelona konventsioon) muudatuste vastuvõtmise kohta (EÜT L 322, 14.12.1999, lk 18–31)

Nõukogu 28. veebruari 1983. aasta otsus 83/101/EMÜ, millega sõlmitakse protokoll Vahemere kaitsmise kohta maismaalt lähtuva reostuse eest (EÜT L 67, 12.3.1983, lk 1–2)

Vahemere erikaitsealasid ja elustiku mitmekesisust käsitlev protokoll (EÜT L 322, 14.12.1999, lk 3–17)

Nõukogu 1. märtsi 1984. aasta otsus 84/132/EMÜ Vahemere erikaitsealasid käsitleva protokolli sõlmimise kohta (EÜT L 68, 10.3.1984, lk 36–37)

Nõukogu 22. oktoobri 1999. aasta otsus 1999/800/EMÜ Vahemere erikaitsealasid ja bioloogilist mitmekesisust käsitleva protokolli sõlmimise ja kõnealuse protokolli lisade heakskiitmise kohta (Barcelona konventsioon) (EÜT L 322, 14.12.1999, lk 1–2)

Protokoll koostöö kohta laevade põhjustatud merereostuse vältimisel ja hädaolukordades Vahemere reostuse vastu võitlemisel (ELT L 261, 6.8.2004, lk 41–46)

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsus 2004/575/EÜ Vahemere reostuse eest kaitsmise Barcelona konventsiooni protokolli, mis käsitleb laevadelt pärit reostuse vältimiseks ja Vahemere reostuse vastu võitlemiseks hädaolukordades tehtavat koostööd, Euroopa Ühenduse nimel sõlmimise kohta (ELT L 261, 6.8.2004, lk 40)

Vahemere rannikualade integreeritud majandamise protokoll (ELT L 34, 4.2.2009, lk 19–28)

Nõukogu 13. septembri 2010. aasta otsus 2010/631/EL Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni Vahemere rannikualade integreeritud majandamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 279, 23.10.2010, lk 1–2)

Protokoll, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest (ELT L 4, 9.1.2013, lk 15–33)

Nõukogu 17. detsembri 2012. aasta otsus 2013/5/EL Euroopa Liidu ühinemise kohta protokolliga, milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest (ELT L 4, 9.1.2013, lk 13–14)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Teade Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni protokolli (milles käsitletakse Vahemere kaitset mandrilava, merepõhja ja selle aluspinnase uuringutest ja kasutamisest lähtuva reostuse eest) jõustumise kohta (ELT L 187, 6.7.2013, lk 1)

Teade Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni Vahemere rannikualade integreeritud majandamise protokolli jõustumise kohta (ELT L 242, 20.9.2011, lk 1)

Viimati muudetud: 30.06.2020