Joogivesi – peamised kvaliteedistandardid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 98/83/EÜ – olmevee kvaliteet

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 25. detsembrist 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 25. detsembriks 2000.

SEONDUVAD ARENGUD

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Olmevesi: algolekus ja töödeldud vesi, mis on mõeldud joogiveeks, toiduvalmistamiseks või muuks olmetarbimiseks. Seda võidakse kätte toimetada kraanist, paagiga, pudelites või mahutites.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32–54)

Direktiivi 98/83/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 20.02.2017