Bensiini ja diislikütuse kvaliteet: väävel ja plii

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Bensiin

Diislikütus

Kasvuhoonegaaside heite vähendamine

Aruandlus

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

See tuli ELi riikides seadusena vastu võtta hiljemalt 1. juuliks 1999. EL riigid kohaldasid normid alates 1. jaanuarist 2000.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Liikurmasinad – mitmesugused mootoriga masinad, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui kaupade või reisijate veoks, näiteks buldooserid, kompressorid, esi- ja tagalaadurid.
Olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite aruandlus – aruandlus kütuste kaevandamise, töötlemise ja jaotusega seotud CO2, CH4 ja N2O heitkoguste kohta.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58–68)

Direktiivi 98/70/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209)

Nõukogu 20. aprilli 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/652, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta (ELT L 107, 25.4.2015, lk 26–67)

Komisjoni 8. detsember 2014. aasta määrus (EL) nr 1307/2014, suure bioloogilise mitmekesisusega rohumaa kriteeriumide ja geograafilise ulatuse määramise kohta vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõike 3 punktile c ning taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 3 punktile c (ELT L 351, 9.12.2014, lk 3–5)

Komisjoni 12. jaanuari 2005. aasta soovitus 2005/27/EÜ selle kohta, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ (bensiini ja diislikütuse kohta) kohaldamise eesmärgil on maksimaalse väävlisisaldusega pliivaba bensiini ja diislikütuse kättesaadavus asjakohaselt tasakaalustatud geograafilisel alusel (ELT L 15, 19.1.2005, lk 26–29)

Viimati muudetud: 19.09.2019