Euroopa bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine (Natura 2000 võrgustik)

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Alade kaitse (Natura 2000 võrgustik)

Konsulteerimismenetlus

Kaitse-eesmärgid ja -meetmed

Kavade/projektide hindamine

Liikide kaitse

ELi riigid peavad

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 10. juunist 1992. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 10. juuniks 1994.

TAUST

Natura 2000 võrgustikku kuulub peaaegu üks viiendik kogu ELi maismaast ja üle 250 000 km2 mereala.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Erikaitseala: ELi riikide määratud ühenduse (st ELi) tähtsusega ala, kus võetakse vajalikke kaitsemeetmeid, et tagada nende looduslike elupaikade ja/või liikide populatsioonide soodsa kaitsestaatuse säilitamine või taastamine, mille jaoks ala on määratud.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7–50)

Direktiivi 92/43/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7–25)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Looduse seisund Euroopa Liidus. Elupaikade direktiivi artikli 17 ja linnudirektiivi artikli 12 kohane aruanne nimetatud direktiividega hõlmatud elupaigatüüpide ja liikide kaitsestaatuse ja suundumuste kohta ajavahemikul 2007–2012 (COM(2015) 219 final, 20.5.2015)

Viimati muudetud: 21.02.2017