Loomaaedade tähtsus bioloogilise mitmekesisuse kaitsel

KOKKUVÕTE:

direktiiv 1999/22/EÜ metsloomade pidamise kohta loomaaedades

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Tingimused

Direktiiviga nõutakse, et ELi riigid võtaksid meetmeid loomaaedade litsentsimiseks ja korrapäraseks inspekteerimiseks, et kontrollida litsentside väljastamise nõuete täitmist.

Tegevuslitsentsi saamiseks peavad loomaaiad:

Litsentsimine ja inspekteerimine

Head tavad

Euroopa Komisjon avaldas 2015. aastal ELi loomaaedade direktiivi heade tavade dokumendi. Selle eesmärk on aidata ELi riikidel kogemuste ja heade tavade jagamise kaudu paremini direktiivi nõudeid täita.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse 9. aprillist 1999. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 9. aprilliks 2002.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/22/EÜ, mis käsitleb metsloomade pidamist loomaaedades (EÜT L 94, 9.4.1999, lk 24–26)

Viimati muudetud: 06.06.2016