OSPARi konventsioon

 

KOKKUVÕTE:

otsus 98/249/EÜ – Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsiooni sõlmimise kohta

Konventsioon Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse kohta

MIS ON OTSUSE JA KONVENTSIOONI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

OSPARi komisjon

OSPARi komisjoni töö

Uurimine

Vahekohtumenetlus

Lisad

OSPARi konventsioon sisaldab lisasid, mis käsitlevad järgmisi konkreetseid valdkondi

ELi Arktika strateegia

2016. aasta ühisteatises soovitatakse ELil

MIS AJAST OTSUSEID JA KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Merepiirkond:

kõik järgnev:

konventsiooniosaliste sisevesi ja territoriaalmeri;

rannikuäärse riigi jurisdiktsiooni alla jäävast territoriaalmerest kaugemalolev ja sellega külgnev meri rahvusvahelises seadusandluses ettenähtud ulatuses;

avameri, sh nimetatud veekogude põhi ja aluspinnas, mille asukoht jääb järgmistesse piiridesse:

Siseveed: veed, mis jäävad lähtejoone, millest mõõdetakse territoriaalmere laiust, rannikupoolsesse külge, ulatudes vooluveekogude korral kuni mageveepiirini (laieneb vooluveekogude puhul mageveepiirini (koht vooluveekogus, kus mõõna ajal ja magevee vähese voolu korral esineb mereveega segunemise tõttu märgatav soolasuse suurenemine)).
Reostus:

otsene või kaudne inimtegevusest tulenev ainete või energia heitmine merepiirkonda, mille tulemuseks või tõenäoliseks tulemuseks on

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 7. oktoobri 1997. aasta otsus 98/249/EÜ Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsiooni sõlmimise kohta (EÜT L 104, 3.4.1998, lk 1)

Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon (EÜT L 104, 3.4.1998, lk 2–21)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 19–40)

Direktiivi 2008/56/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Ühisteatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika (JOIN(2016) 21 final, 27.4.2016)

Viimati muudetud: 26.11.2017( 1 ) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).