Välitingimustes kasutatavate seadmete müra

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on:

Sellega tunnistati kehtetuks ja asendati üheksa õigusakti iga ehitusmasina ja -seadme tüübi müra kohta ning muruniidukite direktiiv 84/538/EMÜ.

PÕHIPUNKTID

Direktiivil on neljakordne eesmärk:

Direktiivi kohaldamisalast jäetakse välja järgmised seadmetüübid:

ELi riigid vastutavad selle eest, et direktiivis sätestatud eeskirju kohaldatakse. V–VIII lisa sisaldab kasutatavaid vastavushindamise menetlusi.

Tootja või isik, kes laseb seadmed turule või võtab kasutusele, peab tagama (artiklid 4 ja 8), et:

Kui ELi riik tuvastab, et nimetatud seadmed ei vasta nendele tingimustele, tuleb need turult kõrvaldada või keelata nende kasutamine.

Märgistamine on kohustuslik kõigi direktiiviga hõlmatud seadmete puhul ja peab sisaldama järgmist:

Mõnede seadmete jaoks kehtestati müra piirväärtused kahes etapis, et ettevõtjad saaksid uute eeskirjadega kohaneda. Esimese etapi piirväärtused jõustusid kaks aastat pärast direktiivi jõustumist ja rangemad piirväärtused jõustusid 2006. aastal.

ELi riigid võivad moodustada teavitatud asutusi, kes vastutavad seadmete suhtes kohaldatavate müra piirväärtuste järelevalve eest. Sellist järelevalvet kohaldatakse nii seadmete kavandamis- kui ka tootmisetapi suhtes. Siiski tuleb märkida, et järelevalve ei ole vajalik nende seadmete kavandamise puhul, mille suhtes kohaldatakse ainult kohustuslikku märgistamist.

Selle direktiivi mõju hindamiseks kehtestati müra andmete kogumise kord. See teave aitab klientidel valida vähem müra tekitavaid seadmeid ning luua majanduslikke stiimuleid ja auhindu. Tootjad või nende volitatud esindajad peavad saatma turulelastud seadmete EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia ELi riikide asjaomastele asutustele ja samuti Euroopa Komisjonile.

Direktiivil on 24 artiklit ja 10 lisa, mis hõlmavad järgmist:

Õigusaktide võimalikud muudatused

Direktiivi 2000/14/EÜ hindamise ja mõju hindamise uuring on kestnud alates maist 2017. Selle tulemusi, nagu ka eelnevalt läbiviidud uuringuid, kasutab komisjon ELi asjaomase valdkonna õigusaktide eelseisva läbivaatamise alusena. Avalik arutelu algatati 2018. aasta jaanuaris ja kestis kuni 2018. aasta aprillini.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2002 ning see pidi ELi riikides jõustuma 3. juuliks 2001.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Vastavushindamine – hindamisprotsess, mille käigus hinnatakse, kas toode vastab vajalikele protsessi, teenuse, süsteemi, isiku või asutusega seotud nõuetele.
Kasutusele võtmine – kui lõppkasutaja toodet selle jaoks ettenähtud otstarbel esimest korda kasutab.
LWA – seadme akustiliste energia, st helivõimsuse mõõtmine.
dB(A) – keskmine helirõhu tase detsibellides, nagu tajub inimese kõrv.
1 pW (1 pikovatt) – helivõimsuse rahvusvaheline võrdlusväärtus, kui seda kogust väljendatakse detsibellides.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 162, 3.7.2000, lk 1–78)

Direktiivi 2000/14/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 6. augusti 2003. aasta soovitus tööstusmüra, õhusõidukimüra, maanteeliikluse müra, raudteeliikluse müra ja seotud andmete muudetud ajutiste arvutusmeetodite suuniste koha (ELT L 212, 22.8.2003, lk 49–64)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega – Komisjoni avaldus direktiiviga seotud lepituskomitees, mis käsitleb keskkonnamüra hindamist ja kontrollimist (EÜT L 189, 18.7.2002, lk 12–25)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 19.07.2018