Baseli konventsioon ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli kohta

 

KOKKUVÕTE:

otsus 93/98/EMÜ – Baseli konventsiooni heakskiitmine Euroopa Ühenduse poolt

Baseli konventsioon ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli kohta

MIS ON OTSUSE JA KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Otsusega kiidetakse Euroopa Majandusühenduse (nüüd EL) nimel heaks Baseli konventsioon.

Konventsioon on kõige ulatuslikum ülemaailmne keskkonnaalane kokkulepe ohtlike ja muude jäätmete kohta. Selle eesmärk on kaitsta inimese tervist ja keskkonda ohtlike ja muude jäätmete tekke, üle piiri viimise (piiriülese veo) ning ohtlike ja muude jäätmete käitlemise tagajärjel tekkivate kahjulike mõjude eest.

Konventsiooniga reguleeritakse ohtlike ja muude jäätmete üle piiri viimist ning sellega nõutakse, et pooled tagaksid selliste jäätmete käitlemise ja kõrvaldamise keskkonnasõbralikul viisil.

Samuti kohustuvad konventsiooniosalised:

PÕHIPUNKTID

Haldusala

Konventsioonil on kaheksa lisa:

Konventsiooni üldkohustused

Pooled leppisid kokku järgmises:

Iga konventsiooniosaline võib kehtestada lisanõudeid, mis on kooskõlas konventsiooniga.

Teatamismenetlus

Konventsiooniga kehtestatakse teatamismenetlus järgmise kohta:

Ebaseaduslikud saadetised

Ebaseadusliku ekspordi korral lasub konventsiooniosalistel taassisseveo kohustus.

Keskkonnahoidlik käitlemine

Konventsiooniosalised nõustuvad tegema koostööd keskkonnahoidlike tavade rakendamisel ohtlike ja muude jäätmete käitlemiseks.

Vaidluste lahendamine

Konventsiooniosalised lahendavad vaidlused läbirääkimiste teel või muul rahumeelsel viisil poolte endi valikul. Kui lahendust ei leita, esitatakse vaidlus rahvusvahelisele kohtule või kolmest konventsiooniosalisest koosnevale vahekohtule.

Sekretariaat

Sekretariaat hõlbustab koostööd ja teabe jagamist konventsiooniosaliste vahel.

Suutlikkuse suurendamine

Piirkondlikud ja alapiirkondlikud keskused üle maailma pakuvad koolitusi ja suutlikkuse suurendamist.

Rakendusaktid

Konventsioon on ELi õigusesse üle võetud määrusega (EÜ) nr 1013/2006 ja selle hilisemate muudatustega.

MIS AJAST OTSUST JA KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 1. veebruarist 1993. Konventsiooni kohaldatakse alates 8. maist 1994.

TAUST

Lisaks ELi riikidele on ka EL konventsiooniosaline. EL ratifitseeris keelu muudatuse, millega keelatakse jäätmete eksport OECD-le mittekuuluvatesse riikidesse, kuigi see muudatus ei ole veel rahvusvaheliselt jõustunud.

Konventsiooni üle peeti läbirääkimisi ÜRO Keskkonnaprogrammi egiidi all ning võeti vastu 1989. aastal.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Kõrvaldamine – hõlmab toiminguid, mille tulemuseks on lõplik kõrvaldamine, ning toiminguid, mis võimaldavad ressursside taaskasutamist, ringlussevõttu, taasväärtustamist, vahetut korduskasutust või alternatiivkasutust.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 1. veebruar 1993. aasta otsus 93/98/EÜ ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli käsitleva konventsiooni (Baseli konventsiooni) ühenduse nimel sõlmimise kohta (EÜT L 39, 16.2.1993, lk 1–2)

Nõukogu 1. veebruar 1993. aasta otsuse 93/98/EÜ (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli käsitleva konventsiooni (Baseli konventsiooni) ühenduse nimel sõlmimise kohta) parandus (EÜT L 74, 17.3.1994, lk 52)

Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon (EÜT L 39, 16.2.1993, lk 3–22)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1–98)

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 15.03.2018