Programm LIFE+

Programmi LIFE+ raames rahastatakse projekte, mis aitavad arendada ja rakendada ühenduse keskkonnapoliitikat ja keskkonnaalaseid õigusakte. Programm hõlbustab keskkonnaküsimuste kaasamist teistesse poliitikavaldkondadesse ja aitab üldisemalt kaasa jätkusuutlikule arengule. Programm LIFE+ asendab teatavaid varasemaid keskkonnaga seotud finantsinstrumente, sealhulgas programmi LIFE, mis sellele vahetult eelnes.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 614/2007, 23. mai 2007, keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta.

KOKKUVÕTE

Nagu programmi nimi osutab, on programm LIFE+ 1992. aastal algatatud programmi LIFE järeltulija. Nagu eelkäija, nii kaasrahastab ka LIFE+ keskkonnaprojekte Euroopa Liidus (EL) ja teatavates kolmandates riikides (ELi kandidaatriigid, EFTA riigid, kes on Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmed, Lääne-Balkani riigid, kes on kaasatud stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi). Rahastatavaid projekte võivad juhtida nii avaliku kui ka erasektori ettevõtjad, organisatsioonid ja institutsioonid.

Kolm temaatilist osa

Programm LIFE+ koosneb kolmest osast:

II lisas sätestatud mitmeaastane strateegiline programm täpsustab prioriteetsed tegevusvaldkonnad.

Kestus ja eelarvelised vahendid

LIFE+ rahastamispaketiks alates 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 on 2143,409 miljonit eurot.

Projektide valik

Igal aastal korraldab komisjon projektikonkursi, võttes arvesse II lisas osutatud mitmeaastast strateegilist raamistikku ja talle edastatud siseriiklikke prioriteete. Komisjon otsustab, millistel esitatud projektidest on võimalik saada LIFE+ raames rahalist toetust, ning avaldab korrapäraste vaheaegade järel kõnealuste projektide nimekirja.

Abikõlblikkuse kriteeriumid

Rahastatavad projektid peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:

Toetuste liigid

Ühendusepoolne rahastamine võib toimuda mitmes vormis:

Programmitöö

Vähemalt 78% LIFE+ eelarvevahenditest kasutatakse projektide tegevustoetusteks. Tegevustoetuste kaasrahastamise maksimummäär on 50% abikõlblikest kuludest; programmi LIFE+ kaasrahastamise maksimummäär võib siiski olla 75% abikõlblikest kuludest, kui tegemist on esmatähtsaid elupaiku või liike käsitlevate projektidega. Vähemalt 50% LIFE+ vahenditest, mis on ette nähtud projekti tegevustoetusteks, eraldatakse looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitseks toetatavatele meetmetele. Lisaks määratakse vähemalt 15% LIFE+ vahenditest, mis on ette nähtud projekti tegevustoetusteks, riikidevahelistele projektidele.

Komisjon tagab kaasrahastatavate projektide proportsionaalse jaotuse. Selleks kehtestab komisjon indikatiivsed iga-aastased eraldised riikide kohta ajavahemikeks 2007–2010 ja 2010–2013, selliste kriteeriumide alusel nagu iga liikmesriigi rahvaarv ja rahvastikutihedus, ühenduse tähtsusega alade kogupindala igas liikmesriigis ja ühenduse tähtsusega aladega hõlmatud territooriumi osa liikmesriigist. Lisaeraldisi võib teha sisemaal asuvatele liikmesriikidele.

Rahastamisvahendite vastastikune täiendavus

LIFE+ raames ei rahastata meetmeid, mis vastavad teiste ühenduse rahastamisvahendite, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi, konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi, Euroopa Kalandusfondi ja teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi abikõlblikkuse kriteeriumidele ja peamisele reguleerimisalale või saavad neist abi samal eesmärgil.

Järelevalve ja kontroll

Komisjon tagab rahastamise kontrolli, projektide rakendamise järelevalve, vajaduse korral põhjendamatult makstud summade tagasinõudmise ning rahastatud meetmete rakendamise.

Komisjon koostab hiljemalt 30. septembriks 2010 vahekokkuvõtte programmi LIFE+ kohta.

Kontekst

LIFE+ asendab mitu varasemat finantsinstrumenti (programm LIFE, linnade säästvat arengut edendav koostööprogramm, valitsusväliste organisatsioonide toetamise programm ja Forest Focus) ning koondab need ühtsesse eeskirjade ja otsustamismenetluste raamistikku, võimaldades ühenduse tegevust sidusamalt suunata ja ühtlasi seda tõhustada. Kõnealuste programmide raames enne LIFE+ jõustumist tehtud rahastamisotsuste suhtes kohaldatakse seniseid eeskirju kuni nende lõpuleviimiseni.

Viited

Õigusakt

Jõustumine – kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 614/2007

12.6.2007–31.12.2013

ELT L 149, 9.6.2007

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 30. september 2010, LIFE+-määruse rakendamise vahekokkuvõte (KOM(2010) 516 (lõplik) – Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

See also

Viimati muudetud: 07.12.2010