Energiaühenduse asutamisleping

Energiaühenduse asutamislepinguga luuakse elektrienergia ja maagaasi siseturg, kuhu kuuluvad 28 Euroopa Liidu (EL) liikmesriiki ning kuus Euroopa riiki ja territooriumit Balkanil.

ÕIGUSAKT

Nõukogu otsus 2006/500/EÜ, 29. mai 2006, energiaühenduse lepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt.

KOKKUVÕTE

Energiaühenduse asutamislepinguga luuakse ELi ja lepinguosaliste poolt integreeritud energiaturg (elektrienergia ja maagaas).

Energiaühenduse lepinguosalised on EL, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja ÜRO ajutine missioon Kosovos vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1244 (edaspidi Kosovo). Lisaks võib ministrite nõukogu taotlusel energiaühenduses osaleda üks või mitu ELi liikmesriiki. Kolmandatel riikidel võidakse lubada osaleda vaatlejatena.

Lepingut kohaldatakse lepinguosaliste riikide ja Kosovo territooriumil.

Leping jõustus 1. juulil 2006. See on sõlmitud kümneks aastaks. Lepingu kohaldamist pikendati veel kümneks aastaks ministrite nõukogu ühehäälse otsusega 24. oktoobril 2013.

Energiaühenduse roll

Energiaühenduse eesmärgid on järgmised:

Energiaühenduse tegevus

Oluline osa energiaühenduse tegevusest hõlmab lepinguosaliste poolt energeetikat, keskkonda, konkurentsi ja taastuvaid energiaallikaid käsitleva acquis communautaire’i kohaldamist ning samuti teatavate Euroopas üldkehtivate standardite järgimist, mis on seotud tehniliste süsteemidega, nt piiriülese edastuse ja ühendusega.

Lisaks luuakse lepingus mehhanism piirkondlike võrguenergiaturgude toimimiseks, mis hõlmab lepinguosaliste ja asjaomaste ELi liikmesriikide territooriume. Selles süsteemis nähakse ette meetmete raamistik seoses võrguenergia kaugedastuse, varustuskindluse, elanike energiaga varustamise, ühtlustamise, taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe edendamise ning samuti kaitsemeetmetega juhul, kui energiaühenduse liikme territooriumil tekib võrguenergiaturul ootamatu kriis.

Lisaks luuakse kõnealuse lepinguga sisepiirideta energiaturg, kus lepinguosaliste vahel keelatakse tollimaksude ja koguseliste piirangute ning kõikide samaväärse toimega meetmete rakendamine võrguenergia impordi ja ekspordi suhtes, välja arvatud eriolukorras (seoses avaliku korra või julgeoleku, inimeste, taimede või loomade elu ja tervise või tööstus- ja kaubandusomandi kaitsega). Leping sisaldab ka sätteid suhete kohta kolmandate riikidega ja vastastikuse abi kohta häirete korral.

Sellise tegevuse koordinaatoriks on komisjon.

Institutsioonid ja otsustamisprotsess

Iga lepinguosalise ühest esindajast koosnev ministrite nõukogu annab majanduspoliitilised üldsuunised, võtab meetmeid lepingu eesmärkide täitmiseks ning võtab vastu menetlusdokumente, näiteks ülesannete, volituste ja kohustuste määramiseks. Eesistumist täidavad kõik lepinguosalised kordamööda kuuekuulise tähtaja jooksul. Eesistujat abistavad üks ELi esindaja ja üks järgmise eesistuja esindaja. Ministrite nõukogu esitab Euroopa Parlamendile ning lepinguosaliste parlamentidele aastaaruande.

Alalise kõrgetasemelise töörühma põhiülesanne on valmistada ette ministrite nõukogu töö. See koosneb iga lepinguosalise ühest esindajast.

Regulatiivkomitee põhitegevus on nõustada muid institutsioone ja anda soovitusi piiriüleste vaidluste korral. See koosneb iga lepinguosalise energiaturu reguleeriva asutuse ühest esindajast, kusjuures ELi esindab Euroopa Komisjon, mida abistab iga lepinguosalise üks reguleeriv asutus ja üks esindaja Elektri- ja Gaasisektori Euroopa Reguleerivate Asutuste töörühmast (ERGEG).

Lisaks nõustavad energiaühendust kaks foorumit, mis koosnevad kõigi huvirühmade esindajatest.

Viinis asuv alaline sekretariaat toetab muuhulgas energiaühenduse muude institutsioonide haldamist ning kontrollib, kas lepinguosalised täidavad nõuetekohaselt käesoleva lepinguga võetud kohustusi.

Energiaühendus teeb otsuseid (siduvaid) ja soovitusi (mittesiduvaid). Neid meetmeid võetakse vastavalt olukorrale kas Euroopa Komisjoni ettepanekul (acquis communautaire’i kohaldamine) või lepinguosalise ettepanekul (muu tegevus) ning need võetakse lihthääleenamusega (acquis communautaire’i kohaldamine), kahekolmandikulise häälteenamusega (mehhanism turgude toimimiseks) või ühehäälselt (energia siseturg).

Kui lepinguosaline ei täida tõsiselt ja jätkuvalt käesoleva lepinguga võetud kohustusi, võib ministrite nõukogu ühehäälselt peatada teatavad õigused, mis tulenevad käesoleva lepingu kohaldamisest.

Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu otsus 2006/500/EÜ

29.5.2006

-

ELT L 198, 20.7.2006

Viimati muudetud: 22.09.2014