ELi ühisettevõte Fusion for energy (F4E)

Et tõendada tuumasünteesi elujõulisust energiaallikana, on algatatud suuremahuline rahvusvaheline eksperiment ITER. Euroopa Liit on loonud ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte, et hallata ELi osalust ITERis.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsus 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised

KOKKUVÕTE

Et tõendada tuumasünteesi elujõulisust energiaallikana, on algatatud suuremahuline rahvusvaheline eksperiment ITER. Euroopa Liit on loonud ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte, et hallata ELi osalust ITERis.

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E) 35 aastaks alates 19. aprillist 2007. F4E asukoht on Barcelona (Hispaania).

F4E liikmed on Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom), mida esindab Euroopa Komisjon, ELi 28 liikmesriiki ja Šveits, mis on sõlminud Euratomiga koostöökokkulepped juhitava termotuumasünteesi valdkonnas.

Eesmärgid

Nendeks on:

Lisaks muule tegevusele on ühisettevõtte põhiülesanded:

Eelarve

Euratomi panus F4Esse ajavahemikus 2014-2020 on 2915 miljonit eurot.

F4E hinnangulised rahalised vahendid ajavahemikus 2007-2041 on 9653 miljonit eurot, millest Euratomi panus on 7649 miljonit eurot (kuni 15% on ette nähtud halduskuludeks).

Struktuur

F4E on juriidiline isik. Ta vastutab F4E järelevalve eest tema tegevuse rakendamisel.

F4E-l on:

Juhatus vastutab F4E tegevuse järelevalve eest.

Vastutus ja pädevus

F4E lepingulist vastutust reguleerib kõnealune leping ja selle suhtes kohaldatav õigusakt.

Euroopa Liidu Kohtul on pädevus F4E vastu esitatud hagides ja apellatsioonides.

TAUST

Tuumasünteesienergia koos taastuvate energiaallikate ja tuuma lõhustumise energiaga on üks kolmest fossiilkütuste alternatiivist. Päikese ja tähtede kiiratud energia allikana on see universumis kõige levinum, kuid Maal neist kolmest mittefossiilsest energiaallikast kõige vähem arendatud.

1978. aastal loodud Euroopa Ühistoroidkambri projekt aitas mitme aasta jooksul kaasa tuumasünteesienergia valdkonnas tehtud põhjalikele teadusuuringutele. Alates 1988. aastast sai ITERi projekti väljatöötamisest uus etapp tuumasünteesi valdkonnas. Selle kulminatsioonina valmis 2001. aastal sellise teadusrajatise detailprojekt, mille eesmärk oli tõendada tuumasünteesi otstarbekust energiaallikana, millest EL võiks saada olulist kasu, eelkõige pidades silmas pikaajalise energiavarustuse kindluse ja mitmekesisuse tagamist.

Novembris 2003 tegi EL ettepaneku määrata ITERi asukohariigiks Prantsusmaa ja ITERi asukohaks Cadarache.

Lisateavet leiate ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E) veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

ELT L 90, 30.3.2007, lk 58-72

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

ELT L 349, 21.12.2013, lk 100-102

Otsus (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

ELT L 37, 13.2.2015, lk 8-14

Viimati muudetud: 25.07.2015