Euratomi Tarneagentuuri muudetud põhikiri

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2008/114/EÜ, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri

Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) lepingu artikkel 52

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri (agentuuri) põhikiri, mis otseselt kehtestati Euratomi 1957. aasta lepinguga, et võtta arvesse ELi riikide arvu suurenemist, ajakohastada agentuuri finantseeskirju ja luua peakontor Luxembourgis.

Agentuuri õiguslik alus on Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamislepingu artikkel 52, mille eesmärk on tagada ühise tarnepoliitika abil ELi riikide kasutajatele regulaarne ja õiglane tuumamaterjalide varustamine.

PÕHIPUNKTID

Agentuur on ELi asutus, mille ülesandeks on

Agentuuril on ainuõigus „sõlmida“ (st anda kaasallkirja) lepinguid, mis käsitlevad tuumamaterjalide tarnimist, nagu eelpool mainitud, nii ELis kui ka sellest väljaspool. Samuti on Euratomi asutamislepingus sätestatud tuumamaterjalide omandamise õigus.

Agentuur on juriidiline isik (st sõltumatu üksus).

Eesmärgid ja ülesanded

Agentuur

Lisaks

Agentuur võib moodustada ka oma tuumamaterjalide varu. Agentuur on komisjoni järelevalve all, kes adresseerib agentuurile käskkirju ning tal on agentuuri otsuste üle vetoõigus.

Õiguslik seisund ja asukoht

Agentuur

Peadirektor ja töötajad

Agentuuri peadirektori vastutusalasse kuulub

Peadirektor ja agentuuri töötajad on Euroopa Komisjoni ametnikud ning neil on juurdepääsuluba.

Rahastamine

Agentuur on

Agentuuri tulud koosnevad üksnes ELi toetusest.

Komisjon võtab vastu eelarve ning see muutub lõplikuks pärast ELi üldeelarve lõplikku vastuvõtmist.

Pärast Horvaatia ühinemist ELiga on agentuuri kapitali 5 856 000 eurot, mis jaguneb ELi riikide vahel. Luksemburg ja Malta selles ei osale.

Nõuandekomitee

ELi riigid (välja arvatud Luksemburg ja Malta) valivad vastavalt agentuuri põhikirjale nõuandekomiteesse üks kuni neli esindajat. Komitee liikmed nimetatakse ametisse, lähtudes nende kogemustest ja eriteadmistest tuumamaterjalidega kauplemise või tuumaenergia tootmise või reguleerimise valdkonnas.

Agentuuri peadirektor kutsub komitee tavaliselt kokku kaks korda aastas. Komiteega tuleb konsulteerida enne, kui agentuuri peadirektor võtab vastu olulisi otsuseid (agentuuri põhikirjas loetletud küsimustes).

Komitee abistab agentuuri, esitades arvamusi ja analüüse ning andes teavet.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 2008. aasta märtsist ja Horvaatia ühinemisele järgnevat muudetud versioonis alates 1. juulist 2013.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsus 2008/114/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri (ELT L 41, 15.2.2008, lk 15–20)

Otsuse 2008/114/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioon – II jaotis – Sätted tuumaenergiaalase arengu soodustamise kohta – 6. peatükk – Tarned – Artikkel 52 (ELT C 203, 7.6.2016, lk 24)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1–222)

Viimati muudetud: 11.09.2018