Energiaharta leping ja protokoll

 

KOKKUVÕTE:

Otsus 98/181/EÜ, ESTÜ, Euratom – energiaharta lepingut ning energiakasutuse tõhustamist ja sellega seotud keskkonnaküsimusi käsitleva energiaharta protokolli sõlmimine Euroopa ühenduste poolt

Rahvusvahelise konverentsi lõppakt ja energiaharta konverentsi otsus energiaharta lepingu kaubandusalaste sätete muudatuse kohta – Ühisdeklaratsioonid – I lisa: Energiaharta lepingu kaubandusalaste sätete muudatus – II lisa: Energiaharta lepingu kaubandusalaste sätete muudatuse vastuvõtmisega seotud otsused

Euroopa energiaharta konverentsi lõppakt – 1. lisa: Energiaharta leping – 2. lisa: Otsused energiaharta lepingu kohta

MIS ON OTSUSE JA LEPINGU EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Energiaharta lepingu põhiklauslites käsitletakse investeeringute kaitset, energeetiliste materjalide ja toodetega kauplemist, transiiti ja vaidluste lahendamist.

Äri, investeerimine, kaubandus ja kaitse

Lepingu sätted hõlmavad järgmist:

Suveräänsed õigused energiaressursside suhtes

Lepinguga tunnustatakse riikide suveräänseid õigusi energiaressursside suhtes ning kinnitatakse, et neid tuleb teostada vastavalt rahvusvahelise õiguse normidele, ilma et see mõjutaks energiaressurssidele juurdepääsu soodustamise üldeesmärke ning nende uurimist ja kasutuselevõttu kaubanduslikul alusel.

Keskkonnaaspektid

Läbipaistvus

Iga lepinguosaline peab määrama vähemalt ühe teabekeskuse, kuhu võib saata taotlusi energeetiliste materjalide ja toodetega seotud seaduste, määruste, kohtulahendite ja haldusotsuste kohta teabe saamiseks.

Vaidluste lahendamine

Leping sisaldab sätteid, mis käsitlevad vaidluste lahendamist osalevate riikide vahel diplomaatiliste kanalite ja ad hoc kohtute kaudu, ning investeeringute puhul investorite ja vastuvõtjariigi vahel. Kui investoriga seotud vaidlust ei ole võimalik lahendada vastastikusel kokkuleppel kolme kuu jooksul, võib investor otsustada edastada selle lahendamiseks:

Allakirjutanud, energiaharta konverents, protokollid ja deklaratsioonid

Erandid

Lepinguosalised ei tohi kohalda mis tahes kaubandusalaseid investeerimismeetmeid, mis ei ole kooskõlas 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppega (GATT), millega asutati Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO), ning miski lepingus ei vabasta WTO liikmeid kokkuleppest.

Leping ei takista ühtki allakirjutanut meetmetest, mis on:

Energiaharta protokoll

Protokoll võeti vastu kooskõlas lepinguga. Selle eesmärgid on:

Rahvusvaheline energiaharta

2015. aastal võeti vastu uus rahvusvaheline energiaharta, millele kirjutas alla rohkem kui 65 riiki ja organisatsiooni, sealhulgas EL ja kõik ELi riigid. Uue harta eesmärk on kaasata võimalikult palju uusi riike, kes soovivad teha koostööd energia valdkonnas ning kes tunnistavad, et energiajulgeolek on tähtis energiat tootvatele, transiidi- ja tarbivatele riikidele. Uus harta põhineb 1991. aasta energiahartal ja ajakohastab seda.

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Energiaharta leping jõustus 16. aprillil 1998, ning koos kaubandusalaste sätete muudatustega, et peamiselt asendada viited GATTile viidetega WTO-le, kohaldatakse seda alates 23. juulist 1998.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu ja komisjoni 23. septembri 1997. aasta otsus 98/181/EÜ, ESTÜ, Euratom, mis käsitleb energiaharta lepingu ning energiakasutuse tõhustamist ja sellega seotud keskkonnaküsimusi käsitleva energiaharta protokolli sõlmimist Euroopa ühenduste poolt (EÜT L 69, 9.3.1998, lk 1–116)

Rahvusvahelise konverentsi lõppakt ja energiaharta konverentsi otsus energiaharta lepingu kaubandusalaste sätete muudatuse kohta – Ühisdeklaratsioonid – I lisa: Energiaharta lepingu kaubandusalaste sätete muudatus – II lisa: Energiaharta lepingu kaubandusalaste sätete muudatuse vastuvõtmisega seotud otsused (EÜT L 252, 12.9.1998, lk 23–46)

Euroopa energiaharta konverentsi lõppakt – 1. lisa: Energiaharta leping – 2. lisa: Otsused energiaharta lepingu kohta (EÜT L 380, 31.12.1994, lk 24–88)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Energiaharta konverents – Transiidivaidluste lahendamist käsitlevad eeskirjad (EÜT L 11, 16.1.1999, lk 39–44)

Nõukogu 13. juuli 2001. aasta otsus 2001/595/EÜ, mis käsitleb energiaharta lepingu kaubandusalaste sätete muudatuse sõlmimist Euroopa Ühenduse poolt (EÜT L 209, 2.8.2001, lk 32)

Nõukogu 26. novembri 1998. aasta otsus 1999/37/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse poolt võetavat seisukohta energiaharta konverentsil vastuvõetavate transiidivaidluste lahendamise eeskirjade suhtes (EÜT L 11, 16.1.1999, lk 37–38)

Viimati muudetud: 25.05.2020